برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

انگیزه اصلی سیاست‌های حمایتی در بخش ‌کشاورزی را می‌توان کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری‌، حفظ تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج برای دستیابی به شرایط مناسب زندگی نام برد. مطالعه حاضر به محاسبه شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی برمبنای سه نرخ ارز موجود در کشور (نرخ ارز رسمی مبادله‌ای، بازار آزاد و واقعی) و بر پایه قیمت‌های ثابت سال1376‌و قیمت‌های جاری پرداخته است. با توجه به محدودیت‌های آماری در مورد برخی از سری‌های زمانی(از جمله آمار هزینه حمل و نقل جاده‌ای)، دوره89-1374 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) در طی سال‌های مورد بررسی دارای نوسان‏های متعددی است و به صورت منظم، روند صعودی یا نزولی را طی نمی‌کند به طوری که درصد برآورد حمایت از تولیدکننده براساس نرخ ارز رسمی در قیمت جاری در دوره 1374-1380 روند افزایشی داشته اما در دوره 1380-1385 با کاهش همراه بوده است. البته در این میان، حمایت‏ها در سال 1383 افزایش چشمگیری داشته است که دلیل آن اختصاص حداکثر حمایت بودجه‏ای دولت بوده است. پس از آن، حمایت‏ها روند صعودی یافته به طوری که بیشترین میزان حمایت در طول دوره، متعلق به سال 1387 می باشد. این نتیجه تقریباً برای هر سه نرخ ارز صادق است.

طبقه بندی JEL : Q26

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Producer Support Estimate of Agricultural Sector in Iran

نویسندگان [English]

  • A. AnooshehPour
  • A. Kianirad
  • V. Borimnejad
  • O. Gilanpour
چکیده [English]

This main motivation for supporting policy in agricultural sector can mentioned; economic development, support employment and investment, protect domestic production, reducing dependence on overseas for achieving suitable conditions life. This research calculated Producer Support Estimate (PSE) in agricultural sector base on three exchange rates (official exchange rate, currency market, real exchange rate) that exist in Iran. Also this index, calculated base on constant prices (1997) and current prices. According to the limitation of statistical some time series (Including statistics for road transportation costs); period of data (1995-2010) is used. Results have shown that the PSE calculated during this period has several fluctuations and doesn’t have regular uptrend or downtrend. So that, PSE base on official exchange rate at current prices in 1995-2001 has rising trend, but from 2001 to 2006 has decreased. Of course the PSE has increased significantly in 2004. The reason is that allocated the maximum budget payment by government. Then PSE had uptrend, so that most PSE during the period is owned 2008. This result nearly is true for all three of the exchange rate.

JEL Classification: Q26

Keywords: Producer Support Estimate (PSE), Agricultural Sector, Exchange Rate, Iran