تأثیر محیط‌های بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان

نویسندگان

چکیده

مطالعه مستمر تغییر و تحولات محیطی و انعکاس آن به مدیران از جمله رسالت‌های مهم بازاریابی به شمار می‌رود. در این راستا، بررسی بازار صنایع تبدیلی و پیداکردن راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت بازار این بخش اهمیت قابل توجهی دارد. هدف این مطالعه نیز بررسی تأثیر محیط‌های بیرونی بازار از قبیل محیط رقابتی، محیط اقتصادی، محیط سیاسی، محیط اجتماعی- فرهنگی و محیط تکنولوژیکی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان است. روشهای آماری مورد استفاده در این مطالعه روشآمار ناپارامتریک و مدل معادلات ساختاری می‌باشد. داده‌های مورد نیاز در این تحقیق به صورت میدانی و با ابزار پرسش‏نامه در سال 1391 جمعآوری شد. نتایج نشان ‌داد که عامل‌های محیطی اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی عوامل مؤثری بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی همدان به شمار می‏آیند. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شد به منظور ارتقای سطح بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی دراستان همدان، تولیدکنندگان و مسئولان بیشتر بر روی متغیرهایی همچون سطوح اشتغال جمعیت‌های محلی در بازار هدف، تنوع تولید کالا در بازار هدف، خرده فروشان بازار هدف، قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی، بیشتر شدن بودجه تخصیص یافته توسط‌بخش‌ های دولتی و خصوصی ‌به ‌امر-تحقیق‌ و‌ توسعه محصولات تبدیلی لبنی و در نهایت، اقدامات تکنولوژیکی در تولید و تجارت محصولات تبدیلی لبنی تمرکز کنند.
طبقه بندی JEL: M31 ,Q13 ,Q16

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of External Environment on Marketing of Dairy Processing Industry in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • A. Eftekhari
  • V. Borimnejad
  • M. Kazemnejad
چکیده [English]

Ongoing study of environmental developments and its reflection on the managers is one of the important missions of marketing. Therefore the scrutiny of convertible industries market and finding appropriate solutions to improve the market position of this part is considerable. The aim of this study is to investigate the external market environment such as the competitive environment, economic environment, political environment, social - cultural environment and technological environment of the dairy conversion industry market in Hamedan province. The usable statistical methods in this study are the nonparametric statistic and the structural equations. There quire data in this research is collected by questionnaire in 2012. The results show that the factors of environmental, economic, political and technological are effective factors in Hamedan's dairy industries marketing. According to the results, some suggestions have been offered.

JEL Classification: M31, Q13, Q16

Keywords: Marketing, External Environment, Dairy Processing Industries, Hamedan