بررسی پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت‏کش‏ها با استفاده از الگوی تحلیل تعادل عمومی

نویسندگان

چکیده

از جمله سیاست‌های مورد توجه در بخش کشاورزی کاهش یارانه کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها‏ست. این مطالعه نیز با هدف تحلیل آثار اقتصادی و زیست‏محیطی این سیاست با استفاده از الگوی تعادل عمومی صورت گرفت. پارامترهای مدل با استفاده از کالیبراسیون و بر اساس داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 ایران به دست آمد. اقتصاد ایران نیز به 22 بخش شامل بخش‌های کشاورزی، صنایع وابسته به کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی و خدمات تفکیک شد. یافته های مطالعه نشان داد حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت‏کش‏ها موجب کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 5/1 درصد می‌شود که در میان بخش‏ها به‏صورت کاهش چشمگیر تولید بخش‌های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و افزایش جزئی تولید بخش-های غیرکشاورزی قابل مشاهده است. همچنین مشخص شد اجرای این سناریو موجب کاهش انتشار آلاینده‌ها می‌شود.

طبقه‌بندی JEL: C68, H20, Q18

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Economic and Environmental Consequences of Eliminating Chemical and Pesticides Subsidy Using General Equilibrium Analysis

نویسندگان [English]

  • S.N. Mousavi
  • Z. Farajzadeh
  • F. Taheri
چکیده [English]

Reducing chemical and pesticides subsidy is of the expected policy reforms in agriculture sector. So, the objective of this study is to investigate economic and environmental impacts of this policy. To get the objective a computable general equilibrium framework was used. The model parameters are obtained using calibration which is based on Social Accounting Matrix (SAM) table of Iran for 1999. Iranian economy contains 22 sectors covering agriculture, agriculture industries, manufacturing and mining, energy and services sectors. The results shows that chemical and pesticides subsidy elimination makes GDP fall relative to the initial equilibrium by 1.5%. This policy results in significant output reduction in agriculture and agricultural industries while non-agricultural sectors output tend to expand slightly. It was also found chemical and pesticides subsidy elimination decreases pollutants emission.

JEL Classification: Q18, H20, C68

Keywords: Subsidy, Pesticide, Chemical Fertilizer, General Equilibrium