پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه‏ریزی مثبت تصحیح شده

نویسندگان

چکیده

در دهه‌های اخیر، به دلیل بحران آب، اتخاذ سیاست‌های نو در زمینه مدیریت تقاضای آب از اهمیت زیادی برخوردار شده است. آب مهم‏ترین عامل در توسعه اقتصادی کشورها و مهم‏ترین عامل محدود کننده کشور به شمار می‌رود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار سیاست‏های کاهش میزان آب آبیاری دردسترس و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت منطقه است. داده های مورد بررسی با استفاده از تکمیل 250 پرسش‏نامه و جمع‏آوری اطلاعات از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مطالعات آب استان در سال 1389 به دست آمد. روش مورد استفاده، برنامه‌ریزی‌ریاضی مثبت تصحیح شده است. با استفاده از این روش سیاست‌های مورد بررسی در سه حالت بدون کم آبیاری، با کم آبیاری 5% و 10% اعمال شد و تغییرات الگوی کشت مزارع نمونه در استان کرمان بررسی شد. سیاست‌های کاهش آب دردسترس به میزان 5، 10، 15 و 25 درصد و افزایش قیمت به میزان 5، 10، 15، 20 و 30 درصد اعمال شد. نتایج نشان داد که در سناریوهای افزایش قیمت، در هر سه گروه مزارع بزرگ، متوسط و کوچک، روند افزایشی سطح زیر‌کشت در حالات کم آبیاری قابل مشاهده است. سناریو‌های کاهش آب دردسترس تا میزان 15% باعث افزایش سطح زیرکشت محصولات کم آبیاری شده است. با کاهش بیشتر آب دردسترس به میزان 25 درصد، سطح زیر کشت کاهش چشمگیری می‏یابد و این سطح زیرکشت اندک به شرایط آبیاری کامل اختصاص داده می‏شود به جز مزارع کوچک که در شرایط کاهش آب دردسترس 25 درصدی آب آبیاری هنوز مقداری از سطح زیر‌کشت خود را به کشت کم‌آبیاری اختصاص داده‏اند. افزایش سطح زیرکشت کم‏آبیاری به صورت نسبی بوده و به صورت مطلق کاهش یافته است.

طبقه بندی JEL : Q18, Q28, O21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Implication of Increasing the Irrigation Surface Water Price and Decreasing the Amount of Available Irrigation Surface Water in the Farms of Kerman Province Using Corrected Positive Mathematical Programming

نویسندگان [English]

  • Z. Moenoddini
  • M. Salarpour
  • H. Mohammadi
چکیده [English]

In recent decades due to the water crisis, adopting new policies on water demand management is important. Water is the most important factor in economic development of countries and major limiting factor one of the country, and surface water resources is one of these. This study aimed is evaluation the effect of various policies to reduce consumption and increase water price per cubic meter of water the pattern of cultivation. Data is achieved using 250 questionnaires and Agricultural Organization and the State Water Survey in 2010. Methods used in the study is one of positive mathematical programming corrected using this policy in three techniques: full irrigation, deficit irrigation 5% and deficit irrigation 10 applied to cultivated fields and changes the pattern of using water surface is investigated in the Kerman Province. Applied policies include increased 5, 10, 15, 20 and 30 percent in water irrigation prices and reduced 5, 10, 15 and 25 percent in the amount of available irrigation water policies. Results indicate that in irrigation techniques increased and farmer’s response in reduction available water is more than the increase irrigation water price policy.

JEL Classification: O21, Q28, Q18

Keywords:
Deficit Irrigation, Water Price Policy, Surface Water, Positive Mathematical Programming, Kerman