دوره و شماره: دوره 23، شماره 1 - شماره پیاپی 89، فروردین 1394 
تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران

صفحه 47-71

10.30490/aead.2015.58953

سیده سمانه عباس‏ میری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ امیر حسین چیذری


بررسی نوسان‏های قیمت گندم با استفاده از الگوی GARCH، SVM وRIMA‌A

صفحه 73-93

10.30490/aead.2015.58954

علی صیامی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ محمد حسن نژاد؛ هاشم محمودی


تأثیر متغیر‏های کلان اقتصادی در تراز تجاری بخش کشاورزی

صفحه 1115-136

10.30490/aead.2015.58960

محمد مهدی فارسی علی آبادی؛ رضا مقدسی؛ امید گیلانپور