بررسی تأثیر نوسان‏های متغیرهای کلان اقتصادی در رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران

نویسنده

چکیده

افزایش بهره وری یکی از موضوعات مهم در توسعه اقتصادی است که به منظور افزایش آن باید عوامل اقتصادی مؤثر بر افزایش سطح بهره‏وری شناسایی و ارزیابی شود. بنابراین، هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین بهره وری بخش کشاورزی ایران و برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان طی دوره 1357 تا 1389 است که با توجه به سطح مانایی متغیرها از رهیافت ARDL استفاده شد. بر اساس نتایج، در بلند مدت متغیرهای ارزش واقعی کل صادرات ایران، میزان تغییر در ذخایر بین المللی، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ تورم و بدهی‏های خارجی اثر منفی در رشد بهره وری کشاورزی دارند. در کوتاه مدت نیز فقط متغیرهای نرخ تورم، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی در رشد بهره وری کشاورزی تأثیر معنی‏دار دارند. علامت متغیرها نیز مشابه علامت ضرایب آن‏ها در بلند مدت است. نتایج آزمون CUSUM نیز مبین پایداری ضرایب الگوست.

طبقه بندی JEL: E23

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Effect of Macroeconomics Variables Fluctuation on Productivity Growth of Iran Agriculture Sector

نویسنده [English]

  • D. Cheraghi
چکیده [English]

One of the main subjects in the economic development is increasing the productivity which the effective factors on the increasing of productivity level must be determined for its increasing. Therefore, the purpose of this study is survey of the long run and short run relationship between some main economic variables and productivity of agriculture sector during 1978-2010 using ARDL model. According to the results, real value of total export, change in international reserves, share of oil income in GDP and real exchange rate have a positive effect and inflation rate and external debt have a negative effect on productivity growth of agriculture sector in long run. Also, inflation rate, share of oil income in GDP and real exchange rate have a significant effect on productivity growth of agriculture sector in short run. The sign of variables in short run estimation is similar to long run. The result of CUSUM test was shown the constancy of model coefficients.

JEL Classification: E23

Keywords:
Productivity, Agriculture, Iran, ARDL, Macroeconomics Variables