رابطه به کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی وبازارپذیری ماهی‌پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان مطالعه موردی شهرستان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  مقایسه مصرف سرانه آبزیان مبین آن است که نسبت ب ه خیلی از کشورهای دیگر، فقر مصرف گوشت ماهی در بین مردم ایران وجود دارد. سئوال تحقیق این است که آیا به نظر مصرف ‌ کنندگان امکان بهبود مصرف سرانه ماهی با استفاده از ب ه کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی وجود دارد یا نه؟ لذا، تحقیق حاضر در راستای بهبود مصرف ماهی پرورشی از طریق به ک ارگیری عناصر ترکیب بازاریابی در زمستان سال 1383 در شهر ایلام اجرا شده است.   روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی، روش نمونه گیری، طبقه ‌ ای نسبی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و تعداد نمونه آماری 400 خانوار بوده است. از آزمون نسبت موفقیت جامعه برای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخصهای تعریف ‌ کننده متغیرهای توضیحی ( عناصر ترکیب بازاریابی ) و از نرم افزار آماری SPSS برای انجام عملیات آماری استفاده شده است.   یافته ‌ های تحقیق نشان می دهند که ب ه کارگیری عناصر ترکیب بازاریابی شامل محصول، قیمت، توزیع و فعالیتهای تشویقی و شاخصهای تعریف کننده مربوط به این متغیرهای توضیحی، بر بازارپذیری بیشتر ماهی پرورشی و در نتیجه بهبود مصرف سرانه این محصول در شهر ایلام م ؤ ثر است. همچنین تفاوت معنیداری بین میزان اثرگذاری شاخصهای تعریف ‌ کننده مربوط به متغیرهای توضیحی محصول و فعالیتهای تشویقی بر بازارپذیری ماهی پرورشی وجود دارد . اما بین میزان اثرگذاری شاخصهای تعریف کننده متغیر توضیحی توزیع بر بازارپذیری ماهی پرورشی تفاوت معنیداری وجود ندارد.          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between use of marketing mix and marketability of fish A case study of consumers view points in Ilam