تعیین گرایش کشاورزان گندمکار به ریسک مطالعه موردی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   در این تحقیق گرایش کشاورزان گندمکار نسبت به ریسک و روشهای مدیریت خسارت، که در صورت وقوع خسارت احتمالی به کار گرفته می‌شود، مشخص شده است. برای تعیین گرایش به ریسک نظریه مطلوبیت انتظاری و روش استخراج مستقیم تابع مطلوبیت مورد استفاده قرار گرفته است. به این منظور با 126 کشاورز گندمکار استان گلستان مصاحبه و پرسشنامه های مربوط به آنها تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که 88 درصد از گندمکاران ریسک گریزند و اکثراً در طبقه ریسک گریز متوسط جای می گیرند. علاوه بر این، در صورت وقوع خسارت و از بین رفتن محصول، گندمکاران از وام و اعتبارات به عنوان ابزار اصلی تأمین مالی خسارت و مدیریت آن استفاده می‌کنند.   

عنوان مقاله [English]

Determination of wheat growers\' attitude towards risk A case study of Golestan province farmers

چکیده [English]

  In this study the attitude of wheat growers towards risk and their loss management approaches in case of facing with a probable disaster were studied. For this purpose, the expected utility theory and direct elicitation of utility function approach were used. Data were gathered from a sample of 126 wheat growers in Golestan province through direct interview. The results of the study showed that 88 percent of the sample farmers indicated risk aversion attitude and they were in the range of medium of risk aversion. Furthermore, in case of being faced with a disaster and loss of crop, they would use loan and credit as a main tool for financing and managing the situation.