مقایسه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم در زراعت ایران با تأکید بر دوره زمانی 1379-88

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم آبی و دیم با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1379-88 و با بهره‌گیری از روش مرزی (بر مبنای فرم تبعی ترانسلوگ) در استان‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که ناکارایی فنی گندم‌کاران آبی و دیم در استان‌های کشور در این دوره به‌ترتیب معادل 21 و 35 درصد، ناکارایی تخصیصی آن‏ها به‌ترتیب معادل 23 و 51 درصد و ناکارایی اقتصادی‎شان نیز به‌ترتیب 38 و 67 درصد بوده است. علاوه بر این، روند میانگین انواع کارایی گندم دیم و آبی کشور در این دوره زمانی کاهنده بوده است. تمام انواع کارایی در سال 1387 با کاهش روبه رو شده‌اند که این امر با کاهش سطح زیر کشت گندم ارتباط مستقیم دارد. براساس نتایج، انواع کارایی گندم آبی در قیاس با نوع دیم در سطوح بالاتری قرار دارد.
طبقه‎بندی JEL: L83, D61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Technical, Allocative and Economic Efficiency of Wheat in Iran; with Emphasis on the Period 2000-2009

نویسندگان [English]

  • A. A. Garshasbi
  • S. Dadashi
چکیده [English]

In this paper technical, allocative and economic efficiency of wheat, were compared during 2000-2009 in deferent provinces by using the stochastic technique (based on incidental Translog form). The results show that technical inefficiency of dry and irrigated wheat producer in Iranian provinces are 21 and 35 percent respectively. Dry and irrigated wheat producer allocative inefficiency in Iranian provinces are 23 and 51 percent respectively. Also, economic inefficiency of dry and irrigated wheat producer in Iranian provinces are 38 and 67 percent respectively. Furthermore, mean trend of dry and irrigated wheat efficiency is declined in 2000-2009. The result shows that the total of variety efficiency was declined in 2008 which has a direct relationship to land reduction in this year. Regarding the results, the irrigated wheat efficiency has a higher level than dry wheat efficiency.

JEL Classification: L83, D61