دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 90، شهریور 1394 
تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران

صفحه 113-142

10.30490/aead.2015.58995

آزاده تعالی مقدم؛ ناصر شاهنوشی فروپاشی؛ سیدحبیب الله موسوی؛ آرش دوراندیش