تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره‌وری عوامل تولید (مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی)

نویسندگان

چکیده

زمین، یکی از منابع اصلی تولید محصول در بخش کشاورزی، همواره مورد توجه بوده است. از این منظر، تأثیری که زمین و ویژگی‌های آن در بهره‌وری عوامل تولید دارد نیز قابل تأمل است. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره‌وری عوامل تولید کشورهای منتخب اسلامی است. به این منظور، تابع تولید با در نظر گرفتن توزیع زمین به عنوان یک عامل مؤثر بر تولید برآورد و سپس میزان تغییر در بهره‌وری عوامل تولید در صورت حرکت به سمت برابری در توزیع زمین بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر به‌صورت داده‌های سری زمانی- مقطعی (پانل) برای کشورهای اسلامی منتخب جمع‌آوری شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که توزیع اندازه زمین تأثیر در خور توجهی در بهره‌وری عوامل تولید در بخش کشاورزی دارد به‌گونه‌ای که کاهشی به میزان یک انحراف معیار در ضریب نابرابری توزیع زمین، افزایشی در حدود 12 درصد در بهره‌وری تولید عامل نیروی کار در بین کشورهای منتخب ایجاد می‏کند.

طبقه بندی JEL :C23, Q1, Q15, O47

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Inequality in Land Distribution on Agricultural Productivity (Case Study: Selected Islamic Countries)

نویسندگان [English]

  • A. Arjomandi
  • M.R. Zare Mehrjerdi
چکیده [English]

Land is always considered as one of the main factors of agricultural production. The effects of land and its features on productivity could also be considered from this point of view. The main purpose of this study was to investigate the land distribution inequality on agricultural productivity. In order to investigate the main purpose, two steps were considered: Estimation of the production function with regards to land as an important factor on production and evaluation of changes in productivity if land distribution moves towards equality. All the results were based on panel data set from a selected number of Islamic countries. Results indicated that the land distribution had a significant influence on agricultural productivity, though this influence was not through decreasing returns to farm size. This influence was so that a decrease in the land distribution inequality coefficient would increase the productivity of labors among the selected countries by 12 percent.

JEL Classification: O47, Q15, Q1, C23