تعیین الگوی بهینه کشت در راستای توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی: دشت ماهیدشت)

نویسندگان

چکیده

استفاده مطلوب از منابع به کمک بهینه‏سازی الگوی کشت محصولات زراعی، راهکاری مناسب برای توسعه بخش کشاورزی است. در این مطالعه، با استفاده از الگوی برنامه‎ریزی خطی متعارف (تک هدفه)، برنامه ریزی آرمانی قطعی و آرمانی فازی، امکان تحقق اهداف حداکثر کردن بازده برنامه‎ای، حداقل کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی، حداقل کردن مصرف آب، حداقل کردن مصرف کودهای شیمیایی و حداقل کردن مصرف سموم شیمیایی با در نظر گرفتن محدودیت های زمین در دسترس، ماشین آلات در دسترس، نیروی کار موجود، آب ماهانه در دسترس و تأمین نیاز علوفه‏ای دام در الگوی کشت دشت ‎ماهیدشت استان کرمانشاه بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای دو مرحله ای از طریق تکمیل 277 پرسش‎نامه از سطح روستاهای دشت‎ماهیدشت به دست آمد. مقایسه نتایج به دست آمده در مدل برنامه ریزی خطی تک هدفه، قطعی و فازی نشان می دهد که فازی کردن مدل باعث تحقق همه‌ اهداف به صورت مطلوب‎تر خواهد شد به طوری که در مدل برنامه‎ریزی آرمانی فازی، بازده برنامه‎ای 72/1 درصد افزایش و هزینه‎های جاری، آب مصرفی، کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی به ترتیب 5، 87/3، 65/23، 51/11 درصد کاهش خواهند یافت.

طبقه‎بندی JEL : C61 و Q01

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining of Optimal Crops Pattern for Sustainable Agriculture Development (Case Study: A Mahidasht Plain)

نویسندگان [English]

  • M. Bavali
  • K. Adeli
  • F. Mohammadian
  • S. Delangizan
چکیده [English]

Resource usage by crops pattern optimization is one of appropriate methods for development in agricultural sector. In this study, the objectives of efficiency maximization, costs and cash investments minimization, minimizing water consumption, minimize chemical fertilizer and minimize the use of chemical pesticides are achieved by using the conventional linear programming model (single-objective), definitive goal programming and a fuzzy goal method. The constraints of problem are availability of machines, the workforce, and the availability of monthly water needs of livestock forage. Information required for this study was obtained using a two-stage cluster sampling of 277 by questionnaires from Mahidasht plain villages. The results of this study show that the conventional linear programming model to achieve the goals of the study but there is no definite and fuzzy goal programming model is possible. Comparison results show that the fuzzy model and fuzzy deterministic planning model that will better achieve the more of objectives, as a fuzzy goal programming model, return of the program will increase 1.72% and the current cost, water consumer, chemical fertilizers and pesticides will decline 5, 3.87, 23.65, 11.51 % respectively.

JEL Classification: C61, Q01