بررسی ابعاد تجاری کشمش صادراتی ایران

نویسندگان

چکیده

صادرات کالاهای غیرنفتی و به طور خاص محصولات کشاورزی، اهمیت ویژه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی ایران دارد و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور انکارناپذیر است. از این‌رو، گسترش صادرات بخش کشاورزی می‌تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی در امر صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم سازد. در بین صادرات کشاورزی ایران، محصول کشمش نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر نیز به بررسی ابعاد تجاری-صادراتی کشمش ایران از جمله مزیت نسبی صادراتی، ساختار بازار صادرات جهانی، بازارهای هدف صادراتی، نقشه‌ریزی تجاری و محاسبه شاخص ادغام جهانی، طی سال‌های 2000 تا 2009 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که طی دوره مورد بررسی، کشور ایران در صادرات کشمش دارای مزیت نسبی بالایی بوده هر چند از سال 2004 به بعد مزیت نسبی این محصول روندی نزولی داشته است. همچنین با در نظر گرفتن شاخص‌های اولویت‌بندی بازار هدف و شاخص ادغام جهانی، کشورهای الجزایر، پاناما، لسوتو و سنت کیتس و نویس، بهترین بازارهای هدف صادراتی محصول کشمش ایران بوده‏اند. علاوه بر این، ساختار بازار جهانی محصول کشمش از نوع انحصار چندجانبه بسته بوده و نقشه تجاری بازار این محصول نیز نشان می‌دهد که بازار صادرات ایران رو به افول است. در نهایت، پیشنهاد می‌‏شود که با بازنگری در سیاست‌های حمایتی در خصوص تولید، فراوری، بازاریابی و تجارت این محصول، زمینه گسترش صادرات و حفظ جایگاه رقابتی ایران در بازار جهانی فراهم شود.

طبقه‏بندی JEL: F10، Q17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Trade Dimensions of Iran’s Raisins

نویسندگان [English]

  • H. Amirnejad
  • S. Shahabi
  • H. Navidi
چکیده [English]

The export of non-oil commodities especially agricultural products has an important role in Iran’s economic activities, and its impact on economy and relative growth is undeniable. So, the expanding the agricultural export can provide the appropriate basis for Iran’s non-oil export in order to presence in the world market. Among the agricultural export of Iran, raisins have an important role. In this regard, this study has been done in order to investigate the trade dimensions of Iran’s raisins including export comparative advantage, export market structure, export target markets, trading map and global integration index over the period of 2000-2009. The results show that Iran has a high export comparative advantage over the mentioned period but after the 2004 the comparative advantage of this product has had a decreasing trend. Also, according to the target market ranking and global integration indices, Algeria, Panama, Lesotho, Saint Kitts and Nevis, are the best target markets of Iran’s raisins. The type of raisins export market structure is closed oligopoly and the result of trading map show that the Iran’s export market is declining. Finally, providing the basis for expanding the export and maintaining the Iran’s competitive position in the global market by revision the raisin's production, processing, marketing and trade policies is suggested.

JEL Classification: F10, Q17