بررسی اثر حمایت دولت بر رقابت پذیری محصولات کشاورزی

نویسندگان

دانشیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

در این‌ مقاله تأثیر حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان‎ بخش‎کشاورزی‎ بر میزان رقابت‌پذیری صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل هم انباشتگی یوهانسن بررسی شد. نتایج نشان می‎دهد که حمایت‏ها نه تنها به لحاظ آماری هیچ تأثیر معنی داری بر رقابت پذیری صادراتی یا وارداتی محصولات کشاورزی کشور نداشته اند بلکه حتی جهت تأثیرگذاری غیرمعنی دار این حمایت ها نیز خلاف انتظارات تئوریک است. در مقابل، افزایش ارزش افزوده بخش سبب بهبود موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در هر دو بعد صادرات و واردات شده است.
طبقه‏بندی JEL: Q18، Q28، F14

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Government Support on the Competitiveness of Agricultural Products

نویسندگان [English]

  • M. Nezam Eslami
  • Omid Gilanpour
  • I. Kalantari
Associate Professor Agricultural Planning, Economics Research and Rural Development Institute.
چکیده [English]

In this paper, the impact of government support to agricultural producers on export and import competitiveness level has been investigated by an integration of Johansson model during 1988-2010. The results show that not only Iran’s government support hadn’t any significant effect on the competitiveness of Iranian agricultural products which exported to or imported but also has contrary sign to theoretical expectations. In other side increase the value added of agriculture sector improved competitive position in both the exported and imported agricultural products.

JEL Classification: Q18, Q28, F14

Keywords:
Government Support, Competitiveness, Agricultural Products, Vector Error Correction Model