آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1361- 1391 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده پرداخته است. براساس نتایج تحقیق، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، شاخص قیمت واردات و نرخ ارز در کوتاه‌‌مدت و بلندمدت معنادار و دارای رابطه مثبت با تراز تجاری بخش کشاورزی هستند. متغیر درآمدهای ارزی بخش نفت و شاخص قیمت صادرات در کوتاه‌مدت معنادار ولی در بلندمدت بی‌معنی و دارای رابطه منفی با تراز تجاری بخش کشاورزی‏اند. همچنین شاخص آزادسازی تجاری بخش کشاورزی نیز در بلندمدت و کوتاه‌مدت دارای رابطه منفی و معنادار باتراز تجاری بخش کشاورزی است. ضریب مدل تصحیح خطا نشان داد که در هر دوره، 60 درصد از عدم تعادل از بین می‌رود: براساس نتایج، آزادسازی تجاری باعث وخیم‌تر شدن تراز تجاری بخش کشاورزی شده است. لذا باید در اجرای سیاست آزادسازی تجاری با احتیاط بود و با نگاه بلندمدت به شرایط جهانی و مزیت‌های بخش کشاورزی سیاست‎گذاری نمود و از حداکثر ظرفیت بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید استفاده کرد.

طبقه‏بندی F41, Q17, F4, F15 : JEL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Trade Liberalization on the Trade Balance in Agriculture of Iran

نویسندگان [English]

  • V Azizi
  • N. Mehregan
  • Gh.R. Yavari
چکیده [English]

The effects of trade liberalization on the agricultural sector's trade balance of Iran using ARDL model has been surveyed in this study during the period 1982-2012. Based on the results, variables of value-added agriculture, import price index, and currency have a significant and positive relationship with the agricultural sector's trade balance in short and long-term. Variables of earnings of oil sector and export price index are significant in the short term, but in the long run its coefficient is not significant. Also, agricultural trade liberalization index has a negative and significant effect on agricultural sector's trade balance of Iran in short and long run. Coefficient of the error correction model show that 60% of the imbalance disappear in each period. According to the results, trade liberalization led to worsening the agricultural sector's trade balance. So, it is essential that trade liberalization policy is implementing cautiously and policies with respect to global conditions and advantages of the agriculture sector is making and the maximum capacity of the agricultural sector was used in order to optimize the use of production resources.


JEL Classification: F41, Q17, F4, F15

Keywords:
Trade Balance, Trade Liberalization, Agricultural, ARDL Model, Iran