مدیریت مصرف آب و کود با رویکرد اقتصادی-زیست محیطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن)

نویسندگان

چکیده

تصور افزایش عملکرد ناشی از مصرف هرچه بیشتر آب و کود شیمیایی سبب استفاده بی‏رویه از این منابع وخسارت‏های مالی، تشدید عدم تعادل عناصر غذایی در خاک، وآلودگی خاک و آب شده است. به منظور مدیریت صحیح استفاده از آب و کود نیاز به اطلاعات جامع و کاملی از آثار اقتصادی و زیست‌محیطی روش‌های مدیریتی متفاوت است. از این رو، با استفاده از مدل شبیه‌سازی SWATآثار اقتصادی و زیست‌محیطی هر یک از راهبردهای مدیریتی شبیه-سازی شد، سپس با استفاده از روش برنامه‌ریزی ریاضی به تعیین الگوی کشت بهینه با توجه به محدودیت‌های کمی و محدودیت‌های زیست‌محیطی در اراضی کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن پرداخته شد. بر اساس یافته‌های این مطالعه، امکان بهبود منافع اقتصادی و زیست‌محیطی با حرکت از وضع موجود به الگوی اقتصادی و یا اقتصادی-زیست‏محیطی وجود دارد. همچنین با حرکت از الگوی اقتصادی به اقتصادی-زیست محیطی، کاهش 31/0 درصدی منافع اقتصادی منجر به بهبود 58/6 درصدی تلفات نیتروژن می‌شود؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط برای کاهش هر کیلوگرم نیتروژن رهاسازی شده در طبیعت، هزینه‌ای معادل 5/64 هزار ریال‏متحمل می‌شویم.

طبقه‌بندی JEL:C61، Q53، Q57

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Water and Fertilizer Consumption Using Bio-Economic Approach: A Case Study of Irrigation and Drainage Dorudzan

نویسندگان [English]

  • A. Sheikhzeinoddin
  • A. Esmaeili
  • M. Zibaei
چکیده [English]

Today keep increasing the use of chemical fertilizer and water is an effort to improve yield, while overuse of fertilizer is making formerly arable land unusable but led to degrading the quality of water and serious problems for environmental. Hence, for accurate management, we require comprehensive and complete information on the economic and environmental impacts of different management methods. So, by using SWAT model were simulated the economic and environmental effects of each management strategies. Then, mathematical programming was used to determine the optimal cropping pattern subject to resources and environmental constraints in irrigation and Drainage Dorudzan. Based on the findings of this study, we can improve the economic and environmental benefits by moving from current status to economic or bio-economic pattern. Also, by moving from economic pattern to bio-economic pattern, 0.31 percent reduction of economic benefit is leading to improve nitrogen losses by 6.58 percent. In other words, we incur the cost equal to 64.5 thousand rials for reduction per kg nitrogen losses.

JEL Classification: C61, Q53, Q57

Keywords:
Bio-Economic Pattern, Water, Fertilizer, Nitrogen Loss, Fars Province, Dorudzan