دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 93، خرداد 1395 
تأثیر نوآوری در صادرات کشاورزی و صادرات کل ایران

صفحه 49-80

10.30490/aead.2016.59022

محمدرضا زارع مهرجردی؛ زهرا کرونی؛ مریم ضیاءآبادی