تأثیر نوآوری در صادرات کشاورزی و صادرات کل ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت صادرات و لزوم انجام نوآوری در محصولات صادراتی و در نتیجه انطباق با شرایط بازارهای جهانی، در این مطالعه به بررسی اثر نوآوری برصادرات کل و صادرات بخش کشاورزی در دوره 1355 -1389 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. متغیرهای سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، بهره‌وری نیروی کار، تعداد اختراعات ثبت‏شده و نام تجاری به عنوان شاخص‌های نوآوری مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بهره‌وری نیروی کار بر صادرات کشاورزی و صادرات کل تأثیر مثبت دارد. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اختراعات نیز رابطه مستقیم با صادرات کل و نام تجاری رابطه مستقیم با صادرات کشاورزی دارد. مطابق نتایج به‏‎دست آمده پیشنهاد می‏شود به وسیله آموزش کارکنان، سطح کارایی و بهره‌وری افراد افزایش یابد تا همگام با تغییرات فناوری، مهارت‌های افراد نیز ارتقا و از این طریق جامعه نیز توسعه یابد.

طبقه‌بندی JEL: F17, O31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Innovation on Agricultural and Total Export of Iran

نویسندگان [English]

  • M.R Zare Mehrjerdi
  • Z. Korooni
  • M. Ziaabadi
چکیده [English]

Due to importance of export and necessity of innovation in exported products and as a result, adaption to global markets, this study has been investigated the effects of innovation on total and agricultural export during 1976-2010, by using vector error correction model. For this purpose, the share of export in GDP, foreign direct investment, labor productivity, number of patents and trade mark has been used as indicators of innovation. Results indicate that labor productivity has positive effect on both agricultural and total export. Also foreign direct investment and patents have direct relationships with total export. Trade mark has direct relationship with agricultural export too. According to the results, it is recommended that the level of efficiency and productivity increase by training labors until with technology changes, improve skills of labors as well as develop society.

JEL Classification: F17, O31

Keywords:
Agriculture, Error Correction Model, Export, Innovation, Iran