اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه کشاورزی دهستان‌های شهرستان پاوه با استفاده از روش ویکور (Vikor)

نویسندگان

چکیده

بخش کشاورزی در بیشتر کشورهای دنیا و به خصوص ایران نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می‌کند. برنامه‌ریزی هدفمند توسعه این بخش نیازمند شناخت علمی و صحیح از وضعیت موجود مناطق برنامه‌ریزی است. از این‌ رو، هدف تحقیق توصیفی- تحلیلی حاضر بررسی وضعیت توسعه کشاورزی دهستان‏های شهرستان پاوه و نیز رتبه‌بندی این دهستان‏ها با استفاده از روش ویکور است. به این منظور، تلفیقی از داده‌های ثانویه(اسناد انتشاریافته به‏صورت چاپی یا در وبگاه‏های رسمی سازمان‏ها) و نیز اولیه (تکمیل چک‌لیست به‏صورت مصاحبه حضوری) برای 91 شاخص مرتبط با توسعه کشاورزی در زیرمحورهای باغی، دامی، زراعی، پایداری، ساختاری- زیربنایی و آموزشی- نیروی انسانی (که مستخرج از مطالعات پیشین و نیز مصاحبه با صاحب‏نظران توسعه روستایی، جغرافیا و اقتصاد کشاورزی بود) مورد استفاده قرار گرفت. واحد شاخص‏ها با استفاده از روش تقسیم بر میانگین یکسان گردید و از روش مک گراناهان برای وزن‌دهی تک تک شاخص‏ها و از روش تحلیل سلسه مراتبی(AHP) برای وزن‌دهی هر یک از زیرمحورهای توسعه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دهستان‏های شهرستان از لحاظ توسعه کشاورزی در زیر محورهای مختلف اختلاف و نابرابری‌هایی وجود دارد و از لحاظ نتایج کلی، دهستان‌ هولی در سطح اول، دهستان‌های سیروان، ماکوان و شمشیر در سطح دوم و دهستان شیوه-سر در سطح سوم توسعه کشاورزی قرار دارند. براساس نتایج مطالعه پیشنهادهایی در پایان جهت بهبود مدیریت و سیاست‌گذاری توسعه دهستان‏ها ارائه شد.

طبقه‌بندی JEL: H53 , I18, I3, O14,P52 ,R11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and Analyzing Agricultural Development of Sub – districts in Paveh Township Using Vikor Method

نویسندگان [English]

  • N. Ghaderi
  • A. Shams
  • M. AhadnejadReveshty
  • Z. HooshmandanMoghaddamFard
چکیده [English]

Agriculture sector in Iran and some other countries of the world has a vital role in national development. Scientific acquiring of the current situation of regions is an important and imitative step in improvement planning of this sector. The purpose of this descriptive-analytical study was to investigate agricultural developmental levels of sub – districts of Paveh township using Vikor method. Secondary data (published or on the web site of related organization) and field data (by filling checklist from related organization) for 91 indicators in sub-sectors of horticulture, animal husbandry, agronomy, sustainability, infrastructural, educational- human resources (extracted from reviewing literature review and interviewing with rural development, geography and agricultural economics experts) were used. By division by mean, their units omitted and for weighting indicators Mc Granahan method and for weighting sub sectors AHP method were used. The results revealed that there are differences regards agricultural development level among rural sub –counties in Paveh Township. Holy sub- district ranked as first and Sirvan, Makovan and Shamshir sub- districts were in second place and the Shivesar was in third place of agricultural developmental level. Based on the findings, some recommendations to improve agricultural development of sub- districts have been suggested.

JEL Classification: R11, P52, O14, I3, I18,H53

Keywords:
Agricultural Developmental Level, Evaluation, Vikor Method, Paveh Township