تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولید‏کنندگان کلزا و عوامل مؤثر بر عدم کارایی آنها در استان مازندران

نویسنده

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی واقتصادی تولیدکنندگان کلزا در استان مازندران بوده است. به این منظور، 110 نفر از تولیدکنندگان کلزا در سال 1393در مناطق عمده کشت این محصول در استان مازندران، یعنی شهرستان‏های نکاء، بهشهر، ساری و جویبار، با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی خوشه‏ای طبقه‏بندی شده انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان به‏دست آمد. برای برآورد تابع تولید از ساختار تابع تولید متعالی استفاده شد که از بین تخمین‏های مختلف، روش مرزی تصادفی بهترین نتیجه را داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تعداد نیروی کار، ساعات شخم و دیسک، مقدار مصرف بذر، میزان مصرف کود اوره، میزان مصرف کود فسفات، میزان مصرف کود پتاس، مقدار مصرف سموم علف‏کش و سطح زیر‏کشت با متغیر وابسته( میزان عملکرد در واحد سطح) رابطه معنی داری وجود دارد. میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی کلزا‏کاران در استان مازندران به ترتیب 75%، 56% و42% درصد بوده است و افزون بر آن، بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی-اجتماعی بر انواع کارایی نیز نشان دادکه تعداد نیروی کار، ساعات شخم ودیسک، مقدار بذر، کود اوره، کود فسفات، کود پتاس، سموم علف کش، اندازه مزرعه، تاریخ کاشت، تاریخ برداشت واشتغال به کارهای غیر کشاورزی رابطه مستقیمی با کارایی کلزاکاران دارد.

طبقه‏بندیJEL: D24 ، D61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Technical, Allocative and Economic Efficiency of Colza Producers and Affective Factors on Inefficiency in Mazandaran Province

نویسنده [English]

  • H. Asadpoor
چکیده [English]

The main purpose of this study was to measure technical, allocative and economic efficiency producers of colza in the Mazandaran province. For this purpose, 110 producers of colza in 2014 in the major areas of cultivation of colza in the province were selected with random sampling cluster classification technique. Cities were include Neka, Behshar, Sari and Joybar. The necessary information through interviews with farmers is obtained. For estimating the production function, Transcendental function is used. Among various estimates of the stochastic frontier approach has had the best results. The results showed, there is a significant relationship between dependent variable (yield in unit area) and the number of labor, hours of plowing, seed amount, the amount of urea, phosphate, potash fertilizer and herbicide and farm size also results showed that the mean technical, allocative and economic efficiency colza producers have respectively, 75%, 56% and 42%. Survey the effect of various economic and social factors on efficiency shows that, number of labor, hours of plowing, the amount of seed, urea, phosphate and potash fertilizers, herbicides, farm size, planting and harvest date, and employee to non-agricultural work have direct efficiency of colza growers.

JEL Classification: D61, D24

Keywords:
Technical Efficiency, Allocated Efficiency, Economic Efficiency, Colza, Production Function, Mazandaran