بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی بهره‏برداری بی‎رویه از منابع آب در دشت رفسنجان-انار در استان کرمان

نویسندگان

چکیده

بهره‌برداری بی‌رویه از آب‏های زیرزمینی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، آثار منفی زیست‎محیطی به دنبال داشته است. اولین گام در جهت برنامه‎ریزی و مدیریت برای افزایش استفاده از منابع آب و خاک درک میزان بهره‌وری از این منابع در تولیدات کشاورزی است. در مطالعه حاضر اثر منفی ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه بر تولید محصول پسته، وضعیت بهره‌وری استفاده از آب و در نهایت تصمیم به مهاجرت و امید به آینده کشاورزان در سال 1391 در دشت رفسنجان بررسی شد. به این منظور، با استفاده از روش پیمایشی و با تکمیل 110 پرسش‏نامه (روش نمونه‌گیری خوشه‌ای)، اطلاعات مورد نیاز به‏دست آمد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. تولید نهایی یک متر مکعب آب، 04/0 کیلوگرم پسته خشک تخمین زده شد. این میزان عملکرد تولید آب نسبت به 15 سال گذشته به میزان 33 درصد کاهش یافته است. همچنین مشخص شد که کاهش بهره‌وری منابع آب و نا‏امیدی به آینده منابع آب تأثیرات منفی متقابلی بر یکدیگر داشته‌اند. این مسئله بر تصمیم به مهاجرت کشاورزان تأثیرگذار بوده است. به منظور کاهش آثار منفی ناشی از برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی پیشنهاد ‏شد در ارزیابی‏های اقتصادی طرح‏های آب‌بر، به هزینه‌ها و منافع اجتماعی توجه شود. در نهایت، پیشنهاد شد جهت جلوگیری از آثار منفی نا‏امیدی از آینده، اطلاع‎رسانی در خصوص منابع آب همراه با ارائه راهکارها و ایجاد امید به آینده باشد تا ضمن جلوگیری از کاهش بهره‌وری آب از تخریب بیشتر منابع جلوگیری شود.

طبقه‏بندی JEL: Q01, Q25

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Socioeconomics Effects of Overusing of Water Resources in Rafsanjan-Anar Plain in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • F. Jafari
  • M. Abdolahi
  • M.R Eslami
چکیده [English]

Over pumping of ground water, especially in arid and semiarid areas, has had negative effects on environment. Recognition of productivity of water and soil resources is the first step toward planning and managing for increasing optimum operation of these resources. In this study, using a sample of 110 farmers, the condition of efficiency and farmers' desperation and migration due to over using of groundwater in Rafsanjan plain was investigated in 2012. Analysis and regression methods were used in this regard. Marginal product of water was estimated 0.04 kg per cubic meter that 33 present has decreased with compare to past tense (15 year ago). Also negative counteraction between decreasing efficiency of water resources and not hope to the condition of future of water resources was specified. This case was effective on farmers' migration. For elimination or reduction of ground water degradation and its effects, this paper recommended that in economic evaluation is attended to the social costs and benefits. Finally, for preventing the negative effect of farmers' desperation for future, it is better to give information to pistachio producers with introducing efficient methods for solving the problem.

JEL Classification: Q01, Q25

Keywords:
Ground Water, Over Exploitation, Production Function, Farmers' Migration, Anar-Rafsanjan Plain