الگوی تعدیل و پایداری توابع تقاضای واردات کالاهای حساس و خاص کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل نحوۀ تعدیل واردات محصولات حساس و خاص کشاورزی و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر واردات آنها صورت گرفت. محصولات منتخب مطالعه شامل غلات، روغن سویا و آفتابگردان، گوشت مرغ و گوشت قرمز، شکر و کنجاله سویاست که در دوره زمانی 1390-1360 بیش از 80 درصد از واردات کالاهای کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. به منظور دستیابی به اهداف مطالعه حاضر، از روش هم‏جمعی و الگوی تصحیح خطا استفاده شد. عوامل تعیین کننده واردات کالاهای منتخب شامل نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل، نرخ تعرفه، تولید داخلی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی، بر اساس روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) انتخاب شد و در تصریح تابع تقاضای واردات محصولات مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های مطالعه نشان داد که واردات کالاهای منتخب در بلندمدت و کوتاه‌مدت نسبت به تغییرات متغیرهای یادشده حساسیت پایینی دارد. از میان متغیرها نیز در مجموع دامنه اثرگذاری متغیر نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل گسترده‌تر از سایر متغیرها ارزیابی شد. تحلیل الگوی تصحیح خطا نشان داد که انحراف واردات کالاهای منتخب در کوتاه‌مدت نسبت به روند بلندمدت آن حداکثر طی دو دوره تعدیل می شود. همچنین بررسی پایداری ضرایب به دست آمده حاکی از پایداری این ضرایب بود.

طبقه‌بندی JEL: C22, Q17, F13

کلیدواژه‌ها:
واردات، محصولات کشاورزی، پایداری، تعدیل

عنوان مقاله [English]

Adjustment and Stability in Import Demand of the Iranian Agricultural Sensitive and Critical Products

نویسندگان [English]

  • A. Esmaeili
  • Z. Farajzadeh
چکیده [English]

Aim of this study is to analysis adjustment process of sensitive and critical importing agricultural products as well as to determine factors affecting their import. Selected products are grains, soybean and sunflower oil, poultry, meat, sugar and soya bean which account for more than 80 percent of Iranian agricultural products import value in study horizon of 1981-2011. To get the objectives, cointegration and error correction model are applied. Factors affecting import includes import-domestic price ratio, tariff rate, domestic output, oil income excluded GDP and oil income. Based on Exploratory Data Analysis (EDA) some of the above variables are included in the import model. The findings show low sensitivity of the products import with respect to explanatory variables in both of short and long run. However, among the other, import-domestic price ratio may be regarded as a factor with the higher influence. Error correction model also reveals that import deviation of the products with respect to their long run equilibrium will be adjusted at most by two periods. The coefficients stability test also indicates the model stability over the selected period.

JEL Classification: F13, Q17, C22

Keywords:
Import, Agricultural Products, Stability, Adjustment