دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 95، آذر 1395 
اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تأثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر

صفحه 167-190

10.30490/aead.2016.59049

پرویز بیات؛ محمود صبوحی صابونی؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور برازجانی؛ عزت‏اله کرمی