بررسی کارایی واحدهای صنعتی پرورش پولت، توأم و مرغ تخم‏گذار ایران با استفاده از روش‌های DEA و SFA

نویسندگان

چکیده

در مطالعۀ حاضر کارایی فنی واحدهای صنعتی پرورش پولت و مرغ تخم‏گذار ایران بررسی شد. به این منظور، از دو تکنیک ناپارامتریک تحلیل فراگیر داده‌ها و تکنیک مرزی پارامتری تصادفی استفاده گردید. داده‏های مورد استفاده در مطالعه حاضر، که شامل سری نهاده‌ها و ستاده‌ها بودند، از طریق سرشماری مرکز آمار ایران از 840 واحد صنعتی پرورش پولت و مرغ تخم‏گذار در سال 1390 به‏دست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین تخمین کارایی با استفاده از هر دو تکنیک تحلیل فراگیر داده‌ها و تکنیک مرزی پارامتری تصادفی برای واحدهای پرورش پولت و توأم اختلاف معنی‌داری نداشته است. همچنین میانگین کارایی برای واحدها در محدوده 45/0 تا 82/0 است. بدین معنی که امکان افزایش سطح تولید کل با استفاده از سطح فعلی میزان مصرف نهاده‏ و یا کاهش سطح نهاده‏ها در سطح فعلی تولید و یا ترکیبی از هر دو از طریق پرکردن شکاف بین بهترین تولید‌کننده و سایر تولیدکنندگان وجود دارد.

طبقه بندی JEL: C6, C4, R15

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Efficiencies of Pullet, Joint and Laying Hens Industrial Units in Iran Using DEA and SFA Methods

نویسندگان [English]

  • R. Esfanjari Kenari
  • M. Mardani
  • M. Mardani
چکیده [English]

Due to the important of efficiency in productivity growth, the goal of this study is efficiency analysis in Iranian pullet and laying hen industrial units. For this purpose, data envelopment analysis (DEA) and stochastic frontier analysis (SFA) were used. The data used in this study consisted of a sample of 840 farms that were taken from an industrial farm census conducted by the Statistical Center of Iran in 2011. The results of estimating regional frontier production function showed that mean TE varies between 0.45 and 0.82. It implies that, there are possibilities for either increasing total production using the same inputs or decreasing input for the current level of production or a mixture of both by filling the gap between the best producer and other producers.

JEL Classification: C6, C4, R15

Keywords:
Data Envelopment Analysis, Stochastic Frontier Analysis, Technical Efficiency, Iran