ارزیابی اثر شبکۀ آبیاری و زهکشی سفیدرود بر بازده نهایی آب آبیاری در استان گیلان

نویسندگان

چکیده

محدودیت منابع آب، کمبود ریزش‌های جوی، افزایش جمعیت و تغییر استاندارد زندگی باعث ایجاد عدم توازن شدید بین عرضه و تقاضای آب شده است. ابزارهای اقتصادی از جمله نظام قیمت‌گذاری و توسعه شبکه‌های آبیاری را می‏توان راه‌حل‏های ایجاد این توازن دانست. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف اندازه‌گیری تفاوت بازده نهایی آب در اراضی سنتی و اراضی شبکۀ آبیاری و زهکشی سفیدرود در استان گیلان انجام گرفت تا اثر ایجاد شبکه آبیاری بر ارزش اقتصادی آب آبیاری ارزیابی شود. به این منظور، با استفاده از روش برنامه‏ریزی خطی، قیمت سایه‌ ای آب به تفکیک نواحی هفت‏گانه آبیاری استان گیلان، شامل چهار ناحیۀ خارج شبکه و سه ناحیۀ داخل شبکه سفیدرود، برآورد شد. نتایج نشان داد که حداکثر ارزش اقتصادی آب به ازای هر مترمکعب، 3096 ریال مربوط به ناحیۀ آبیاری فومنات داخل شبکه و کمترین ارزش، 1598 ریال به ازای هر متر مکعب مربوط به ناحیه آبیاری بالادست سدسنگر خارج شبکه است. با توجه به وزن سطح زیرکشت هر ناحیه،‌ متوسط بازده نهایی هر متر مکعب آب در نواحی داخل و خارج شبکه به ترتیب 2622 و 2215 ریال است؛ به عبارت دیگر، ایجاد شبکۀ آبیاری و زهکشی فقط حدود 400 ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی فایده خالص اضافی ایجاد می‏کند. بر اساس یافته های تحقیق، تأمین هر واحد آب اضافی، ارزش‏های متفاوتی در نواحی آبیاری استان گیلان ایجاد می‌کند که لزوم توجه سیاست‏گذاران به الگوی مناسب تخصیص آب را نشان می‌دهد. همچنین پیشنهاد می شود در راستای قانون هدفمندی یارانه ها و متناسب با ارزش‏های به‏دست آمده، در یک برنامه زمانی بلندمدت، تعرفۀ آب‏بهای کشاورزی در منطقه افزایش یابد.

طبقه‏بندی JEL: C61، Q11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Sefidrud Irrigation and Drainage Network on Marginal Value of Irrigation Water in Gilan Province

نویسندگان [English]

  • A. Shaverdi
  • M. Tahami Pour
چکیده [English]

Limited water resources, lack of rainfalls, population growth and standard of living, causing severe imbalance between supply and demand of water. Economic instruments such as the pricing and the development of irrigation networks can be seen as a solution for this is balance. Therefore, the aim of this study is to measuring the water marginal value difference between traditional lands and lands in the Sefidrud irrigation and drainage network in Gilan Province to the economic value created by the network of irrigation water in agriculture should be evaluated. For this purpose, by using the linear programming model, shadow prices for irrigation water for each of the seven regions of the province, including the four areas outside of Sefidrud network and the three areas inside of it was estimated. The results showed that the maximum economic value per cubic meter of water, 3096 Rials for Fomanat inside of network and the minimum economic value per cubic meter, 1598 Rials for upstream Sangar dam outside of network. Due to the weight of the acreage in each region, the average yield per cubic meter of water in the region in 2622 and 2215 Rials, respectively inside and outside the network. In other words, the additional net benefit of irrigation and drainage network is only about 400 Rials per cubic meter of water consumption. Based on research findings, each additional cubic meter of water supply, has created different values in irrigation areas of Gilan province that it represents the Importance of water allocation policies. It is suggested that, according to target subsidies law and in accordance with the values obtained, in a long-term schedule, water tariff increase in agricultural prices.
JEL Classification: C61, Q11
Keywords:
Linear Programming Model, Shadow Price of Water, Sefidrud Network, Gilan Province