تأثیر عوامل مختلف در بهبود مدیریت باغ‏های زیتون شهرستان طارم با تأکید بر تسهیلات بانکی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل مختلف و به‌ویژه تسهیلات بانکی بر بهبود مدیریت باغ‏های زیتون شهرستان طارم با الگوسازی معادلات ساختاری است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه است. نتایج تحقیق نشان داد که تسهیلات بانکی بر بهبود مدیریت باغ‏های زیتون شهرستان طارم تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج مبین تأثیر مثبت و معنادار متغیر بهبود مدیریت بر افزایش تولید باغ‏های زیتون شهرستان طارم است. افزون بر این، بهبود مدیریت موجب رشد و توسعه باغ‌های زیتون شهرستان طارم می شود. در پایان، با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد شد سیاست‏گذاران و مسئولان امر شرایط اعطای تسهیلات بانکی را برای کشاورزان تسهیل کنند تا بهبود شرایط مدیریتی و توسعه کشت و کار زیتون میسر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Factors on Improvement the Management of Olive Orchards in Tarom County with Emphasis on Bank Facilities

نویسندگان [English]

  • H. Najafi
  • M.H. Karim
  • H. Rangriz
چکیده [English]

The purpose of the present study is determine the effect of different factors specially bank facilities on improvement of management of olive orchards in Tarom county. The basic tools for data collection is are questionnaire. According to results, bank facilities has a significant and positive effect on improvement the management of olive orchards in Tarom county. Also, the results indicate that improvement the management has a significant and positive effect on increasing the olive production. In addition, improvement the management lead to growth and expansion of olive orchards in Tarom county. According to the results, it is recommended that policy makers facilitate the status lending for farmers to improving the management of olive orchards.


Keywords:
Facilities ,Improving the Management, Growth and Expansion of Orchards, Tarom County