تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف نهاده‌های شیمیایی آلایندۀ محیط‏زیست در تولید گندم آبی دشت ورامین

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بهینۀ اقتصادی مصرف نهاده‌های شیمیایی آلایندۀ محیط زیست در دشت ورامین برای محصول گندم آبی با تکمیل 113 پرسش‏نامه از گندمکاران این منطقه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای صورت گرفت. با تخمین
تابع تولید ترانسلوگ مناسب و با هدف حداکثرکردن سود اقتصادی بهره‏بردار، سودآورترین میزان به‏کارگیری این نهاده‌ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بهره‏برداران کود ازته را در ناحیۀ سوم تولید و به‏صورت غیراقتصادی و به میزان 100 کیلوگرم در هکتار بیشتر از مقدار بهینۀ اقتصادی و کود فسفره را در ناحیه دوم و اقتصادی تولید و به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار بیش از حد بهینه اقتصادی مصرف می کنند. از طریق به‏کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب از جمله اقدامات ترویجی و اطلاع‏رسانی درمورد آثار سوء مصرف بی‏رویه کودهای شیمیایی و ترویج مصرف کودهای آلی وبیولوژیک در میان کشاورزان می‏توان مدیریت کارای مصرف نهاده‌های آلاینده را اعمال نمود. علاوه بر این، یافته‌های تحقیق بهینه بودن اقتصادی کاربرد نهادۀ سم توسط گندمکاران این منطقه را نشان می‌دهد.

طبقه بندی JEL: D53, Q24, Q10

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimal Economic Use of Environmental Pollutant Chemical Inputs in Irrigated Wheat Production of Varamin Plain

نویسندگان [English]

  • A. Neshat
  • M. Ahmadian
  • S. Khalilian
  • M.H. Vakilpour
چکیده [English]

The objective of the present study was to determine optimal economic use of environmental pollutant chemical inputs in Varamin plain for irrigated wheat crop by using two-stage cluster sampling method by filling out 113 questionnaires by farmers of that area. The most beneficial rate of these inputs use were estimated by estimating appropriate translog production function and with the objective of maximizing economic benefit of farmer. The results showed that farmers use N fertilizer in third production area and uneconomically and 100 Kg per hectare more than economic optimal amount and also they use P fertilizer in second area and economic of production and 5 Kg per hectare more than economic optimal. It can be managed efficiently using appropriate political tools such as promoting actions and informing about bad effects of high use of chemicals and promoting farmers to use organic and biological fertilizers. In addition, the results show economic optimality of using poison input by farmers of this area.

JEL Classification: D24, Q10, Q53

Keywords:
Optimal Use, Environment, Chemical Inputs, Production Function, Varamin Plain