بررسی آثار حذف یارانۀ نهادۀ آب بر تولید گل‌های زینتی با استفاده از رهیافت بیشترین بی‌نظمی (Maximum Entropy)

نویسندگان

چکیده

سیاست پرداخت یارانه به نهاده‌های تولید می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در بهره‌وری پایین نهاده‌ها و به تبع آن جلوگیری از توسعه کشور ‌باشد. دراین پژوهش با بهره‌گیری از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت مبتنی بر رهیافت بیشترین بی‌نظمی‏ها به بررسی آثار حذف یارانه نهاده‌ آب بر تولید بهره‌برداران گل زینتی پرداخته شد. اطلاعات لازم طی دوره تولیدی 93-1392 از گل‌های زینتی شهر محلات جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که افزایش آب‏بها، به کاهش سود و کاهش تولید منجر می‌شود. بیشترین کاهش در تولید به ترتیب مربوط به انواع گل‌های شب‌بو، لیلیوم و ژرورا بود. همچنین تولید گل‌های لیلیوم و ژرورا بازدهی اقتصادی بالاتری در مقایسه با سایر انواع گل‌های تولید شده دارد و بیشترین کاهش تولید مربوط به گل‌ شب‌بوست که توصیه می-شود بهره‌برداران با توجه به این نتایج، الگوی تولیدی مناسب‌تری را انتخاب کنند.

طبقه‏بندیJEL: H24 ,Q48

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Eliminating the Water Subsidy on Production of Ornamental Flowers

نویسندگان [English]

  • J. Shahraki
  • A. Akbari
  • M. Jafari
چکیده [English]

Continue the policy of subsidizing input of production could be one factor contributing to the low efficiency of input and thus prevent the development of the country. In this study, positive mathematical programming approach according to maximum entropy was used to evaluate effects of eliminating the water subsidy on the production of ornamental flowers. Data were collected by from beneficiaries of ornamental flowers of Mahalat city, during crop year 2013-2014. The results showed that the policy of increasing prices of water lead to decline in production and benefit. The maximum decrease in production is related to wallflower, Lilium and is Gerber respectively. The results showed that the flowers of Lilium and Gerber have higher economic performance compared to other types of produced flowers and the most production decrease is related to Shabbo.

JEL Classification: H24 ,Q 48

Keywords:
Subsidy, Liberalization, Water, Positive Mathematical Programming, Ornamental