اثربخشی و اصلاح قوانین موجود و تأثیر آن در عملکرد بخش آب: کاربرد تحلیل مسیر

نویسندگان

چکیده

برای مقابله با شرایط کم‏آبی کنونی، یکی از اصلاحات پایه در حوزه آب، اصلاح قوانین و مقررات با هدف استقرار سازمان‏های کارا و به‏روز آب است. ازآنجاکه لازمه انجام هرگونه اصلاح قوانین و مقررات، شناختن وضعیت موجود قوانین جاری است، بنابراین در پژوهش حاضر وضعیت موجود و میزان اثربخشی قوانین آب و رابطه آن با عملکرد بخش آب موردتوجه قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق، یک مدل مفهومی برای تبیین ارتباط قوانین و عملکرد بخش آب ارائه و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و آزمون‏های مربوطه، روابط بین متغیرهای موجود در مدل ارزیابی شد. نتایج نشان داد کارشناسان بر این باورند که رفتار حقوقی رایج با اشکال مختلف منابع آب یکسان نیست و تفاوت‏هایی در برخورد حقوقی با منابع مختلف آب مشاهده می‏گردد. همچنین قوانین آب دارای تأثیر مثبت و معنی‏دار در عملکرد بخش آب است و عامل‏های قوانین موجود در مشارکت بخش خصوصی، ذی‏حسابی و حل تعارضات، عوامل مؤثری در عملکرد بخش آب به‏شمار می‏آیند. با توجه به نتایج پژوهش، برای ارتقای اثربخشی قوانین و عملکرد بخش آب، بازبینی قوانین موجود آب و تصویب قوانین به‏روز مطابق با چالش‏های آبی کنونی کشور ضروری به‏نظر می‏رسد.

طبقه‌بندی JEL: Q25، Q53، P21، P26

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness and Reform Existing Water Laws and Its Influence on the Performance of the Water Sector: Path Analysis Usage

نویسندگان [English]

  • P. Bayat
  • M. Sabuhi
  • A.A. Keikha
  • M. Ahmadpour Borazjani
  • A. Karami
چکیده [English]

Reform of water rights is one of the pillars of institutional reform in the water sector. Clearly defined and enforceable water rights are important to face with the challenges of better management of water resources. This article provides an overview of the current situation and the water rights effectiveness and its relationship with the water sector performance. For this purpose, path analysis and relative tests were used. The results showed experts believe that the current legal behavior with various forms of water resources is different. As well as the effectiveness of the water rights has significant impact on the water sector performance and the existing rights factors in the private sector participation, accountability and resolve conflicts are the effective factors in the water sector performance. With regard to research results, it seems necessary review the existing water laws for promoting efficiency and performance of the water sector.

JEL Classification: Q25، Q53، P21، P26

Keywords:
Water Laws, Performance of Water Sector, Water Institution, Path Analysis, Institutional Reforms