بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گلخانه‌های فلزی زیرکشت سبزی و صیفی استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

توسعه واحدهای گلخانه‌ای یکی از گزینه‌های مناسب در جهت تجاری و رقابتی شدن بخش کشاورزی و حضور فعال آن در بازارهای جهانی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گلخانه‌های فلزی زیرکشت سبزی و صیفی استان اصفهان با به روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه گلخانه‌‌داران فلزی زیرکشت سبزی و صیفی استان اصفهان (303 واحد) است که بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران 170 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‏ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون‌های مقایسه میانگین t و F و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای تحصیلات، تجربه شغلی، شرکت در کلاس‌های ترویجی- آموزشی، آگاهی‌سنجی و موفقیت گلخانه‌های مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه چهار متغیر رشته تحصیلی و تخصص علمی، شرکت در کلاس‎های ترویجی- آموزشی، نمره گلخانه و سبک‎های مدیریتی حدود 40 درصد از تغییرات موفقیت گلخانه‌های فلزی زیرکشت سبزی و صیفی را تبیین می‌کنند.

طبقه بندی JEL: D24, D83, O13, O15

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factor of Metal Greenhouse Success Cultivated for Vegetable in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • A.M. Amini
  • A. Nozari
  • S.A. Ghadimi
چکیده [English]

One of the best option in order to commercial and competitiveness agricultural sector and active participation in global markets is the development of greenhouse units. The main purpose of this study was to investigate effective factor of metal greenhouse success grown for vegetable in Isfahan province. The population of the study included all metal greenhouses cultivated by vegetables in Isfahan province (N=303). According to Cochran, the sample size for a population of this was 170. A stratified random sampling technique was employed to select samples. Correlation test , t and F test as well as regression analysis were used for analyzing the data. According to the study, there is a positive and significant relationship between variables of education, work experience, participation in extensional- educational classes and awareness assessment with success of the greenhouse. Also, the results of stepwise regression analysis indicated that academic and scientific excellence, participation in extension – education classes, score of greenhouses and management styles explain about 40 percent of the variation in success of the metal cultivated greenhouses.

JEL Classification: O15, O13, D83, D24

Keywords:
Vegetable, Metallic Greenhouse, Isfahan Province