سنجش سطح توسعه‏یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده از شاخص‌های عمده بخش کشاورزی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح توسعه‏یافتگی کشاورزی شهرستان‌های استان کردستان با استفاده از 31 شاخص عمدۀ بخش کشاورزی انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک TOPSIS و تحلیل خوشه‌ای و برای نمایش فضایی میزان توسعه‌یافتگی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج نشان داد شهرستان‌های مریوان و کامیاران به ترتیب با امتیازهای 491/0 و 475/0 در بالاترین درجۀ توسعه‌یافتگی و سروآباد و بانه با امتیازهای 340/0 و 343/0 در پایین ترین درجۀ توسعه‌یافتگی کشاورزی قرار دارند. به طور کلی، نتایج این پژوهش مبین توسعه نامتعادل و نامتوازن شهرستان‌های استان کردستان در بخش کشاورزی و شاخص‌های آن بود. بنابراین، توجه به توزیع متعادل توسعه در بخش کشاورزی استان با تأکید بر شاخص‌های مورد بررسی در این پژوهش پیشنهاد شد.
طبقه‏بندی JEL: R11، P52، Q01، O18، I18، I3، H53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Development Level of Counties in Kurdistan Province Using Main Indicators of Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • H. H. Ghaderzadeh
  • K. Bagheri
  • D. Aminpoor
چکیده [English]

This study aims to determine the level of agricultural development in counties of Kurdistan province using 31 key indicators relate to agriculture sector. For data analysis, TOPSIS technique and cluster analysis are used. Also, GIS software is used for spatial showing of development level. The results indicate that Marivan and kamyaran with scores 0.491 and 0.475 respectively have highest degree of development and Sarouabad and Beneh with scores 0.340 and 0.343 respectively are at the lowest level of agricultural development. In general, the results of this study show an unbalanced development in counties of Kurdistan province in agricultural sector. Therefore paying attention to the balanced distribution of development in the agricultural sector with emphasis on the investigated indicators in this research is proposed.

JEL Classification: H53, I3, I18, O18, Q01, P52, R11

Keywords:
Agriculture Development, TOPSIS, Cluster Analysis, Ranking, Kurdistan Province