دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 97، خرداد 1396 
تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر

صفحه 55-74

10.30490/aead.2017.59065

ولی الله فریادرس؛ علیرضا جیران؛ مهدی شعبانزاده؛ رضا جهادگر