تحقق توسعه اقتصادی از طریق اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان)

نویسنده

چکیده

شناسایی و رتبه‌بندی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از دیدگاه اشتغال اهمیت ویژه‎ای دارد. در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1390 و تعدیل آن برای استان همدان، توسعه اقتصادی و اشتغال با رویکرد توجه به بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان ‌داد که بخش کشاورزی رتبه هفتم ایجاد اشتغال مستقیم را دارد اما دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال غیرمستقیم است. براساس نتایج، توجه به بخش کشاورزی به رشد و توسعه متوازن استان کمک خواهد کرد. همچنین بخش کشاورزی دارای رتبه ششم پیوند پسین و پیشین است. طبق نتایج مشخص شد که ایجاد و توسعه صنایع غذایی در استان به اشتغال‏زایی بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر کمک می‏کند.
طبقه‌بندیJEL: Q18،R28

کلیدواژه‏ها:
جدول داده ـ ستانده، اشتغال، تولید، کشاورزی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realization of Economic Development through Agricultural Employment (Case Study: Hamedan Province)

نویسنده [English]

  • A. Khorami
چکیده [English]

In this study, using the Input - Output table in 2011 and adjusted it for Hamedan province, the economic development regard to employment in agricultural sector was studied. The results revealed that the agriculture sector has seventh rank in direct employment generation but this sector has a high potential in indirect employment generation. According to the results, agricultural sector can help to balanced growth of Hamedan province. Also, agricultural sector has sixth rank in backward and forward linkages. Results show that development of food industries in this province can help to increase of employment opportunities and production.

JEL Classification: Q18, R28

Keywords:
Input-Output Table, Employment, Production, Agriculture