تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر

نویسندگان

چکیده

تحلیل اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر

ولی الله فریادرس ، علیرضا جیران ، مهدی شعبانزاده3، رضا جهادگر4
تاریخ دریافت: 28/3/1394 تاریخ پذیرش: 7/11/1394
چکیده:
تولید و مصرف شیر و فراورده‌های آن به دلیل ارتباط مستقیم و اثرگذار آن بر سلامت و امنیت غذایی جامعه همواره مورد تأکید دولت‌هاست. در ایران برای حمایت از تولید و مصرف شیر سیاست‌های حمایتی متنوعی در طول زمان در نظر گرفته شده است. سیاست یارانه مصرف، پرداخت جبرانی، یارانه نهاده، یارانه اعتباری، تعرفه وارداتی، کنترل بیماری‌های مهلک و خرید تضمینی شیر از جمله سیاست‏های مهم دولت در تولید و تجارت شیر است. جدیدترین سیاست دولت در بازار شیر طرح خرید تضمینی شیر برای اثرگذاری بر بازار شیر و جلوگیری از زیان تولید‌کنندگان است که درآذرماه 1393 اجرایی شده است. در مقاله حاضر برای بررسی تحقق هدف سیاست‌گذار اثر اجرای طرح بر قیمت درب دامداری در 7 استان مجری، شدت اجرای طرح و تحلیل رفاهی اجرای آن بررسی شده است. الگوی مورد استفاده در مطالعه حاضر تکنیک جورسازی و چارچوب تحلیل رفاهی است. تحلیل اثربخشی طرح بر پایه الگوریتم ژنتیک و تکنیک جورسازی نشان می‌دهد که اجرای طرح در سال‏های 93 و 94 توانسته است به ترتیب حدود 748 و 768 ریال به قیمت هر کیلوگرم شیر دریافتی دامداران اضافه کند.

طبقه‌بندی JEL: D40, D60, Q13, Q18

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic and Welfare analysis of Milk Guaranteed Purchasing Scheme

نویسندگان [English]

  • V. A. Faryadras
  • A. Jeyran
  • M. Shabanzadeh
  • R. Jahadgar
چکیده [English]

Production and consumption of milk and its sub products has always been stressed by governments. To support the production and consumption of milk in Iran, there have been taken various support policies over the time. Price subsidies to consumers, deficiency payment, input subsidies, credit subsidies, import tariffs, control of diseases and guaranteed purchase scheme are the most recent policies to be taken by government to impact on the market to further loss of milk producers. The purchase scheme has been put in action since market and prevents loss of milk producers at November 2014. To examine achievements of the scheme of the affectivity of the price at farm gate severity of implementation phase and welfare effects of the plan were investigated within 7 province of the country. Analysis based on genetic algorithms and matching techniques of the effectiveness of the scheme shows that implementation of scheme has surged milk price up to approximately 748 and 768 Rials per kilogram for the years 2014 and 2015.

JEL Classification: D40, D60, Q13, Q18

Keywords:
Grantee Purchase, Matching, Self-Selection, Milk Production