برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل مرکبات در ایران

نویسندگان

چکیده

وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات باغبانی از جمله مرکبات و فسادپذیری آنها باعث می‏شود که عرضه این محصولات در کوتاه‎مدت ثابت بوده و رفتار مصرف‏کنندگان، قیمت‌ها را به گونه‏ای تنظیم کند که باعث تسویه بازار شود. در چنین شرایطی، استفاده از سیستم تقاضای معکوس، که در آن قیمت‌ها تابعی از مقدار است، توجیه‏پذیر است. در این مطالعه، برای بررسی واکنش مصرف کنندگان ایرانی به تغییرات مقدار عرضۀ مرکبات شامل پرتقال، نارنگی و لیموشیرین، از سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده‌آل و داده‏های طرح هزینه و درآمد خانوار سال 1390 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف‌پذیری قیمتی پرتقال، نارنگی و لیموشیرین منفی و قدرمطلق آنها کمتر از یک است. همچنین انعطاف‌پذیری متقاطع قیمتی بین مرکبات مورد مطالعه منفی و نشان دهنده جانشینی این محصولات از دیدگاه خانوارها می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، لیموشیرین در پاسخ به تغییرات مقدار عرضۀ خودش و یا مقدار عرضۀ سایر مرکبات با تغییرات قیمتی بیشتری روبه‏رو می‌شود و این وضعیت برای نارنگی کمترین است.

طبقه‏بندی JEL: C21, Q11, R21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Almost Ideal Demand System for Citrus in Iran

چکیده [English]

The lag between production and supply of horticultural products such as citrus fruits causes their supply to remain constant in short run and thus their prices are adjusted by consumers’ behaviors resulting the corresponding markets to be cleared. In this context, employing inverse demand system for which quantities are functions of prices is justified. In this study, an Inverse Almost Ideal Demand System was applied to the Iranian household expenditure survey data of 2011 to empirically analyze how the consumers respond to supply changes of citrus fruits including oranges, tangerines and sweet lime. The results showed that all own-price flexibilities are negative and their absolute value are less than one. All cross-price flexibilities are negative implying that the citrus are substitutes from consumers’ point of view. Based on the findings, sweet lime faces the highest price changes in response to changes in its own-supply and or the other citrus supply, whereas this is the lowest for tangerines.

JEL Classification: R21, Q11, C21

Keywords:
Inverse Almost Ideal Demand system, Price Flexibility, Citrus, Iran