اثر آستانه‌ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی‌های تورمی بر سرمایه‌گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در نظریه‌های سنتی سرمایه‌گذاری فرض بر این است که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در محیط مطمئنی صورت می‌گیرد درحالی‌که نوسان‌های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد می‌کند. آثار این نوسان‌های شدید بر سرمایه‌گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی‌های تورمی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه‌گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی‏معنی در سرمایه‏گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است.

طبقه‏بندی JEL:G23,E22,E31,C58

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Inflation Uncertainty on Private Investment in Agriculture Sector of Iran

نویسندگان [English]

  • E. Baboly
  • M. Lashkarizadeh
چکیده [English]

In conventional investment theories, it is usually assumed that the decisions are made at a stable and certain situation. However, uncertain parameters such as variable inflation rate create a difficult situation for private investment. In recent studies, the effect of variable and uncertain situations on investment in developing countries such as Iran has been evaluated. In the current study, using co-integration method and GARCH econometric model, the influence of inflation uncertainty on private investment in agriculture sector during the period of 1963 to 2011 has been investigated. The results indicated that at high levels of inflation uncertainty, this parameter had a significant negative impact on private investment in agriculture sector during the 1980s and 2000s. However, low levels of inflation uncertainty had a non-significant positive impact during the war period and a significant negative impact after the war period on private investment in this sector. Moreover, the results of this study indicate that liquidity and GDP gap has a positive and significant effect on private investment whereas the credit has a non-significant negative on private investment in agriculture sector of Iran.

JEL Classification: G23, E22, E31, C58

Keywords:
Inflation Uncertainty, Private Investment, GARCH Model