بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منافع‌ بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد)

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت تولید و صادرات انار در شهرستان میبد یزد، پرداختن به مسائل موجود در بازار این محصول از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. لذا با تکمیل 132 پرسش‏نامه در هر یک از سطوح تولیدکننده یا باغداران، عمده‌فروش و خرده‌فروش، حاشیه و سهم هریک از سطوح بازار در بازار انار درجه یک و دو در میبد یزد بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که حاشیه عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و حاشیه کل در مورد انار درجه یک این شهرستان به ترتیب 9/4110، 5/2187 و 5/6298 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. در مورد انار درجه دو نیز این حاشیه ها عبارت‏ بودند از: 8/3421، 3/1684 و 6/5105 ریال به ازای هر کیلوگرم. سهم تولیدکننده یا باغدار، عمده‌فروش و خرده‌فروش از قیمت خرده‌فروشی، در مورد انار درجه دو به‌ترتیب 3/28، 05/48 و 65/23 درصد می‌باشد. در مورد انار درجه یک، سهم‌های مربوطه به ترتیب 48/44، 24/36 و 28/19 برآورد گردید و همان‏گونه که ملاحظه می‌شود، با افزایش کیفیت انار و تولید انار درجه یک، سهم باغدار افزایش خواهد یافت. سهم بالای عمده‌فروش نیز به‏طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین ضریب هزینه بازاریابی در بازار انار درجه یک و دو به ترتیب برابر 13/24 و 30/31 درصد برآورد شد که مبین آن است که سهم هزینه بازاریابی در قیمت نهایی محصول در بازار انار درجه یک کمتر بوده است. برآورد عوامل مؤثر بر سهم بازار نیز نشان داد که هزینه بازار اثر مثبت و معنی‌دار بر سهم بازار داشته است. لذا حتی با تولید انار درجه یک، سیاست‌های تنظیم بازار به منظور انطباق مناسب حاشیه‌های به‏وجود آمده با هزینه‌های بازار به منظور افزایش سهم باغدار در بازار ضروری خواهد بود.

طبقه بندی JEL: D4، L11، M31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Agricultural Products Market with Emphasis on the Share of Different Factors from Market Gains (Case Study: Pomegranate Market of Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Z. Amiri
  • A. Fatahi
  • H. Rafee
چکیده [English]

According to the importance of pomegranate production and export in Meybod county of Yazd province, investigating the problems of its market is very important. Therefore 132 questionnaires were completed per level of producer, wholesaler and retailer and Marketing margin and share of each level in markets of first and second quality pomegranate are investigated in Meybod. The results show that wholesaler margin, retailer margin and total margin in first quality market are 4110.9, 2187.5 and 6298.5 Rials per Kg respectively. In second quality market, these margins are 3421.8, 1684.3 and 5105.6 Rials per Kg respectively. The share of producer, wholesaler and retailer from retailer price in second quality pomegranate are 28.3, 48.05 and 23.65 percent, respectively. This share in first quality is estimated 44.48, 36.24 and 19.28, respectively. As can be seen, by increasing the pomegranate quality and production of first quality, producer’ share will be increased. High proportion of wholesaler will be reduced significantly. Also marketing cost coefficient in first and second quality pomegranate are estimated 24.13 and 31.30 percent respectively. Moreover the result show that market cost had positive and significant effect on market share. Therefore, even with production of first quality pomegranate, market regulation policies for suitable conformity of margins with marketing cost for increasing the orchardist’ share is very necessary.

JEL Classification: D4, L11, M31

Keywords:
Orchardist, Marketing, Marketing Margine, Meybod of Yazd, Pomegranate