عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گل رز گلخانه‏ای در استان کهگیلویه و بویراحمد

نویسندگان

چکیده

علی‌رغم وجود پتانسیل و مزیت‏های موجود در تولید گل و گیاهان زینتی در کشور، همواره چالش‏ها و نارسایی‏هایی در ساختار بازار و بازاریابی این محصولات مشاهده می‏شود. در این مطالعه عوامل مؤثر بر حاشـیه بازاریابی گل رز گلخانه ای در استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و توسعه‌ بازار این محصول بررسی شد. مطابق نتایج، حاشیه بازاریابی محصول گل رز بالا و غیرمتناسب است و مسیر بازاریابی گل رز در استان کارا و شفاف نیست. نتایج تخمین توابع حاشیه بازاریابی با استفاده از الگوی مارک – آپ نشان داد که قیمت، هزینه‏های بازاریابی و هزینه حمل ونقل با حاشیه بازاریابی درسطح خرده فروشی رابطه مستقیم دارد. همچنین نتایج محاسبه کارایی بازاریابی گل رز با استفاده از روش شفرد نشان داد که به ازای 1 ریال خدمات بازاریابی 77/3 واحد ارزش افزوده ایجاد می‌شود. نبود اطلاعات دقیق از شرایط بازار، سیستم حمل و نقل نامناسب و دوری بازار فروش از محل تولید و نیز کمبود تسهیلات حمایتی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان بودند.

طبقه‏بندی JEL: D61، D44

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Marketing Margin for Greenhouse Rose Flower in Kohgiloye and Boyerahmad Province

نویسندگان [English]

  • Y. Zeratkish
  • H. Yousefi Motaghaed
چکیده [English]

Despite of potentials and presents advantages in flowers and ornamental plants production in country, always challenges in market structure and marketing of these products can be seen. In this study, factors affecting on marketing margin for Rose flower in Kohgiloye and Boyerahmad province were studied to define a approach for solve the problems and development of market of this flower. Result show that the marketing margin for Rose flower is high. Determination of marketing margin functions show that price, marketing cost and transportation cost have a positive effect on marketing margin at retailer level. Also the result of efficiency estimation using Shepard method revealed that for every 1 Rials for marketing services, value-added increase 3.77 unit. Lack of accurate information about market, inappropriate transportation system and the distance between sale and purchase market and the lack of support facilities are the most important problems and challenges for producers.

JEL Classification: D44, D61

Keywords:
Marketing Margin, Rose Flower, Marketing Cost, Mark up Model