نقش بورس محصولات کشاورزی در پوشش ریسک (مطالعه موردی محصولات منتخب کشاورزی)

نویسندگان

چکیده

نوسان‏های قیمت محصولات کشاورزی هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را با ریسک و عدم قطعیت مواجه می‌سازد. قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم پوشش ریسک به مدیریت ریسک قیمت می‌پردازد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از روش حداقل میانگین واریانس، به بررسی وضعیت پوشش ریسک محصولات کشاورزی در بازار بورس والاستریت کشور امریکا در دوره یک ماهه سال 2014 پرداخت‍‍ه شد. نتایج نشان داد که قراردادهای آتی محصول ذرت ریسک قیمتی را حدود 26 درصد کاهش داده است. همچنین در مقایسه با محصول ذرت، قراردادهای آتی محصول سویا کارایی پوشش ریسک بیشتری نسبت به محصول ذرت داشته‌ است که این کارایی به حدود 88 درصد می‌رسد. نتایج کارایی پوشش ریسک قراردادهای آتی محصول گندم و پنبه نشان دهندۀ پوشش ریسک این قراردادها به ترتیب به میزان 83 و 79 درصد است که مبین پوشش ریسک قابل توجه برای این محصولات است. بنابراین، با توجه به نتایج به‏دست آمده، توسعه بورس کالاهای کشاورزی به‏خصوص قراردادهای آتی می‌تواند دغدغه کشاورزان در زمینه ریسک را به حداقل رساند.

طبقه‌بندی JEL: D81، G32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Agricultural Commodity Exchange on Hedging (Case Study: Selected Agricultural Product)

نویسندگان [English]

  • A. Amjadi
  • S. A. Hosseini Yekani
  • S. Ahmadi Kaliji
چکیده [English]

Abstract
Fluctuations in the agricultural products price face producer and consumer with risk and uncertainty. Futures contract as an important tool of hedging pays to price risk management. Base on, this study has tried to use of the least mean-variance method investigating agricultural product hedging situation in the Wall Street exchange market at the one-month period of December 2014. The results show that the futures contract of corn decreasing risk price about 26 percent. Also, in comparison with corn, the futures contract of soybean has more hedging than corn futures contract. The results of hedging efficiency of wheat futures contract represent hedging is up to 83 percent and this amount for cotton is about 79 percent. According to the results, development of agricultural commodity exchange specially the agricultural futures contracts can be minimized farmers concerns in the field of risk.

JEL Classification: D81, G32

Keywords:
Agricultural Commodity Exchange, Hedging, Least Mean-Variance Method