دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 98، شهریور 1396 
بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

صفحه 63-80

10.30490/aead.2017.59076

ساسان اسفندیاری؛ احسان سپهوند؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی


برآورد تأثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران

صفحه 193-216

10.30490/aead.2017.59082

مجید وطن پور؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد قربانی