برآورد عوامل مؤثر بر سهم صادرات پسته ایران در بازارهای جهانی با تأکید بر نوسان‏های تولید داخلی

نویسندگان

چکیده

چکیده
پسته از مهم‏ترین اقلام صادراتی است که می‌تواند در بهبود وضع کسب درآمدهای ارزی کشور نقش شایان توجهی ایفا کند. با توجه به اهمیت صادرات کشاورزی و حفظ سهم صادراتی از بازارهای جهانی، به‏خصوص برای محصول پسته، شناسایی عوامل مؤثر بر سهم ایران در بازارهای جهانی ضروری به نظر می‌رسد. به همین منظور، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه گسترده، عوامل مؤثر بر سهم صادراتی ایران برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیرهای نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی پسته و نرخ ارز واقعی اثر مثبت و معنی‌داری بر سهم صادراتی پسته ایران دارند. همچنین متغیرهای نوسانات تولید پسته ایران، متغیر مجازی خشکسالی و سهم صادراتی آمریکا اثر منفی و معنی‌داری بر سهم صادراتی پسته ایران دارند. با برآورد مدل تصحیح خطا مشخص شد که در هر دوره، بیش از 75 درصد از عدم تعادل در سهم صادراتی پسته ایران تعدیل می‌شود. لذا با توجه به نتایج، باید با توسعه کشاورزی دانش‏محور و گسترش آموزش‌های کشاورزی و در کنار آن توسعه فناوری‌های نوین و مدیریت مناسب واحدهای تولیدی، حتی المقدور از نوسانات تولید در سال‌های آتی جلوگیری کرد.

طبقه بندی JEL : F14, F42, Q17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Factors Affecting Pistachio Export Share in the World Markets with Emphasis on Internal Production Fluctuations

نویسندگان [English]

  • H. Rafiee
  • M. Mohammadi
  • E. Taheri Reykande
  • S. Kalhori
چکیده [English]

Abstract
Pistachio is the most important export items that could plays an important role to improve the country's foreign exchange income. Given the importance of agricultural exports and the export share of the global market of pistachios, identifying factors influencing the share of exports in world markets is essential. Therefore, factors affecting export share were estimated using Auto Regressive Distributed Lag Model. The results showed that the ratio of domestic prices to world prices of pistachio and real exchange rate have a significant positive effect on pistachio's export share. Also, Iranian pistachio production fluctuations, drought dummy variable and America's export share have a negative and significant effect on export share of Iran's pistachios. The result of error correction model estimation showed that in each period, more than 75% of imbalance in export share of Iran's pistachio is adjusted. According to the results it is necessary that by development of a knowledge-based agriculture and expanding agriculture education, as well as the development of new technologies and suitable management production units as much as possible to prevent fluctuations of production in future.

JEL Classification: Q17, F42, F14

Keywords:
Global Markets, Export Share, ARDL, Pistachio, Iran