شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش، شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره‏های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان است. به این منظور، ابتدا با استفاده از روشCHARM ، جدول داده- ستانده استان تهیه شد. سپس با استفاده از الگوی APL و پیوندهای پیشین و پسین، زنجیره‌های تولید میان بخش های اقتصادی استان با تأکید بر بخش کشاورزی شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم بین بخش های تولیدی در استان خوزستان ضعیف است. بخش کشاورزی به صورت مستقیم تنها با بخش محصولات غذایی و آشامیدنی ارتباط دارد.ضمن اینکه این بخش به همراه معدن در ابتدای زنجیره تولید استان قرار گرفته و با تمامی زیر بخش های صنعت استان، زنجیره تولید تشکیل داده است. بنابراین، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند به صورت غیرمستقیم، به رشد بخش صنعت استان بینجامد.

طبقه‏بندیJEL: D57، C6، R12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Intra-Sectoral Linkages and Production Chains of Agriculture Sector in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • F. Tarahomi
  • M. Parvar
  • M. Homaunifar
  • M. Khodaparast Mashhadi
چکیده [English]

Abstract
The aim of this research is identification of intra-sectoral linkages and production chains of agriculture sector in Khuzestan province. For this purpose, at first, input-output table for Khuzestan province is prepared by using CHARM method. Then, by using APL method and backward and forward linkages, production chains among economic sectors of province are recognized by emphasizing on agricultural sector. The results indicate that direct linkage among production sectors in Khuzestan province is weak. Agriculture sector has a direct relationship only with food and beverage production. In addition, this sector along with mining, set at the first of production chains and forms production chains with all industries' sub sectors of Khuzestan province. Therefore, investment in agricultural sector can grow up industry sector of this province indirectly.

JEL Classification: D57, C67, R12
Keywords:
Input-Output Table, Khuzestan Province, Agriculture Sector, CHARM Method, APL Method