مقایسه‌ بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد در ایجاد چرخه‌های تجاری ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این مقاله به مقایسه‌ بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی ایران در ایجاد چرخه‌های تجاری با استفاده از روش سیستم معادلات هم‎زمان و برآوردگر SLS پرداخته شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، چرخه‌های تجاری کشاورزی، نفت و خدمات، اثر مثبت و معنی‌دار بر چرخه‌های تجاری تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین بین نوسان‎های بخش کشاورزی و چرخه‌های تجاری تولید ناخالص داخلی، رابطه بلند‌مدت وجود دارد. افزون بر این، تأثیر نوسان‎های تولید بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش‌ها، بر چرخه تجاری تولید ناخالص داخلی بیشتراست. با عنایت به یافته‌های پژوهش، اتخاذ سیاست‌هایی نظیر توسعه بیمه محصولات کشاورزی و کنترل بهینه واردات محصولات کشاورزی می‌تواند در کاهش نوسان‎های تولید در این بخش و نیز دستیابی به رشد اقتصادی با‌ثبات نقش مهمی ایفا کنند.

طبقه بندی JEL: E, Q, C

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Agriculture Sector with Other Economic Sectors in Creation of Business Cycles of Iran

نویسندگان [English]

  • Y. Mostafapour
  • A.M. Tehranchian
  • S. M. Mojaverian
چکیده [English]

Abstract
In this article comparison of agriculture sector with other Iranians' economic sectors in creation of business cycles using simultaneous equations and SLS estimators has been proceed. According to the results, agriculture, oil and services business cycles have a significant positive effect on GDP business cycles. Also, there is a long-term relationship between the agricultural sector fluctuations and the GDP business cycles. Moreover, the impact of production fluctuations in the agricultural sector on the GDP business cycles is more, rather than the other sectors. According to research findings, taking policies such as the development of agricultural insurance and optimal control of agricultural imports can reduce production fluctuations in this section and also achieve sustained economic growth.

JEL Classification: E, Q, C

Keywords:
Business Cycles, Agriculture, Value Added, Production Fluctuations