بررسی سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی با تأکید بر صادرات (مطالعه موردی استان فارس)

نویسنده

چکیده

این مطالعه وضعیت سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصولات کشاورزی را با تأکید بر صادرات در استان فارس بررسی کرد. بدین منظور، شاخص‌های سهم عوامل بازاریابی، انواع حاشیه و انواع کارایی در دو بازار داخلی و بازار صادراتی محاسبه شد. بخشی از آمار و اطلاعات از طریق مراجعه به ادارات و سازمان‌های ذی‏ربط به‌دست آمد. بخشی دیگر از داده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی‌ و انجام مصاحبه و تکمیل پرسش‏نامه از 11 صادرکننده و 28 عمده-فروش محصولات کشاورزی جمع‎آوری شد. نتایج نشان داد در کلیه گروه‌های کالایی محصولات کشاورزی (به جز گروه کالایی گیاهان دارویی و صنعتی)، تولیدکنندگان بیشترین سهم از قیمت نهایی را به خود اختصاص داده‌اند و به ترتیب، عمده‏فروشان، خرده فروشان و صادرکنندگان در رده‌های بعدی این تخصیص قرار دارند. نتایج این مطالعه در راستای توسعه بازار محصولات کشاورزی، بر بازار صادراتی تأکید دارد. در عین حال نتایج نشان داد با ورود اغلب گروه‌های کالایی محصولات کشاورزی به بازار صادراتی، سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی کاهش می‌یابد. لذا به منظور مقابله با این کاهش و در راستای تقویت سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی در بازار صادراتی، تشکیل تعاونی‌های بازاریابی تولیدکنندگان توصیه می‌شود.

طبقه‌بندی JEL: M31، Q13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Share of Marketing Agents in Final Price of Agriculture Products with Emphasis on the Export: A Case Study of Fars Province

نویسنده [English]

  • A. Shirvanian
چکیده [English]

Abstract
This study conducted to determine the marketing agents' shares in final price of agricultural products, with a focus on export in Fars province. For this purpose, the marketing agents' shares, the marketing margins indexes and the marketing efficiencies indicators were calculated, in the domestic and the export markets. Data were collected by documentary and survey methods. In documentary style, data obtained by referring to the relevant organizations. In the survey style, data collected through snowball sampling method by interviewing and completing questionnaire of 11 exporters and 28 wholesalers of agricultural products. The results showed that in all commodity groups of agricultural products (except of the medicinal and industrial plants (MIP) group), producers have the largest share of final price, and then wholesalers, retailers and exporters located in the next categories, respectively. In order to develop the marketing of agricultural products results focused on the export market. However, results indicated that by importance into export market, producers' share in the final price is reduced. In export market to cope with this decrease and in order to strengthen the producers' share in the final price, establishment the producers marketing cooperatives are recommended.

JEL Classification: M31, Q13

Keywords:
Marketing Agents Share, Marketing Margin and Marketing Efficiency, Export of Agriculture Products, Fars Province