شناسایی موانع توسعۀ کسب وکارهای کارآفرینانۀ کشاورزی در شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

توسعۀ کارآفرینی نقش بسیار مهمی در توسعۀ اقتصادی - اجتماعی کشورهای مختلف ایفا میکند و میتواند بسیاری از مشکلات کشورها را برطرف کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع توسعۀ کسب‌وکارهای کارآفرینانۀ کشاورزی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. این پژوهش از نظر شیوۀ گردآوری دادهها، از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ پیمایشی بود. جامعۀ آماری آن را کلیۀ کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی، خدمات مشاوره‌ای و فنی مهندسی کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند(257 نفر) که براساس جدول کرجسی ـ مورگان تعداد 157 نفر از آنها برای انجام تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان‌ داد که در مجموع حدود 524/65 درصد واریانس موانع توسعه کسب‌وکارهای کارآفرینانه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه را به ترتیب پنج مانع مربوط به بازار، فضا و بستر کارآفرینی، تولید، اداری و عوامل طبیعی تبیین می‌کنند.

طبقه‌بندی JEL: Q0، Q16، Q55

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Share of Marketing Agents in Final Price of Agriculture Identifying the Barriers of Development of Agriculture Entrepreneurial Businesses in Kermanshah County

نویسندگان [English]

  • N. Naderi
  • H. Najafpour
  • Z. Yusefi
  • N. Shiri
چکیده [English]

Abstract
Entrepreneurship development plays an important role in the socio-economic development in different countries and it can solve a lot of problems in this countries. This study has aimed to identify the barriers of development of agricultural entrepreneurial businesses in Kermanshah County. Method of data collection in this research was descriptive-survey method. According to Morgan-Krejcie table, 157 of agricultural experts, technical consultants and agricultural engineers of Kermanshah County (257 individuals) were selected for conducting the study. The findings of factors analysis indicate that market, space and basis of entrepreneurship, production, administrative and natural factors respectively are factors that explain approximately 65.524% of the obstacles variance of development of agricultural entrepreneurial businesses.

JEL Classification: Q0, Q16, Q55

Keywords:
Agricultural Entrepreneurship, Employment of Villagers, Agricultural Development, Obstacles, Kermanshah County