بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی

نویسندگان

چکیده

استفاده بهینه و کارا از منابع در راستای افزایش تولید و بهبود بهره‌وری نه یک هدف، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به اینکه متنوع‌سازی فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند از طریق صرفه‌های ناشی از تنوع و مساعدت‌‌های آن موجب بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید شود، از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با تأکید ویژه بر میزان و جهت اثرگذاری تنوع فعالیت‌های تولیدی است. به این منظور با به‌ کارگیری الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL)، عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از برآورد الگوی بلندمدت نشان داد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین سطح تنوع فعالیت‌های کشاورزی و بهره‌وری کل عوامل تولید وجود دارد به طوری که با افزایش یک درصدی شاخص تنوع فعالیت‌های کشاورزی، بهره‌وری کل عوامل تولید 67/15 درصد افزایش می‌یابد. ضریب جمله تصحیح خطا در این الگو 61/0- به‌دست آمد که نشان می‌دهد در هر دوره 61 درصد از عدم تعادل در بهره‌وری کل عوامل تولید تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می‌شود. بنابراین دولت می‌ تواند با یک برنامه جامع به شناسایی پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور بپردازد. سپس با اعمال سیاست‌های مختلفی مانند توصیه‌های ترویجی، ایجاد امکانات کشت محصولات دارای پتانسیل و حمایت‌های همه‌جانبه حرکت به سمت یک کشاورزی متنوع را تشویق نماید.

طبقه‌‎بندی JEL: Q57,Q18,Q17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Diversity of Productive Activities and Total Factor Productivity in Agriculture Sector

نویسندگان [English]

  • E. Taheri Reykande1
  • H. Rafiee2
  • F. Mohammadian
  • H. Noroozi
چکیده [English]

Abstract
Sufficient use of resources in production is not only an objective but also is a vital issue. Considering diversification in agricultural activities can improve total factor productivity, therefore in this study effective factors on total factor productivity of agricultural sector with a special emphasis on weight and direction of activity diversification is investigated. For this purpose, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model was used to examine the factors affecting on total factor productivity. The long-term results show that there is a significant and positive relationship between the level of diversity of agricultural activities and total factor productivity. In other word, by one percent increase in agricultural diversity index, total factor productivity increase about 15.67 percent. Error correction term coefficient is – 0.61 which show that 61% of total factor productivity deviation can be adjusted in each period. So, government can apply a comprehensive plan to identify potentials of different regions. Moreover, to encourage diversification in agriculture, different policies such as extension recommendations, creation of cultivation facilities of potential products and an integrated support can be applied.
JEL Classification: Q17, Q18, Q57

Keywords:
Iran, Agriculture, Total Factor Productivity, Diversity, ARDL Model, Bounded Test, Simpson Index