دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 99، آذر 1396 
1. تأثیر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران

صفحه 1-16

بهنام صادقی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ مجتبی دیانتی


2. بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی

صفحه 17-40

عمران طاهری ریکنده؛ حامد رفیعی؛ فرشاد محمدیان؛ حسین نوروزی


3. مدل سازی هیدرو- اقتصادی در تحلیل استراتژی‌های مدیریت منابع آب در دشت نیشابور

صفحه 41-77

هادی رفیعی دارانی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی؛ محمود صبوحی


4. بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران

صفحه 79-101

عبدالله عابدی پریجایی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ حسین شعبانعلی فمی