دوره و شماره: دوره 25، شماره 3 - شماره پیاپی 99، آذر 1396 
تأثیر مالیات تورمی بر رشد بخش کشاورزی ایران

صفحه 1-16

10.30490/aead.2017.59083

بهنام صادقی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ مجتبی دیانتی


بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران

صفحه 79-101

10.30490/aead.2017.59086

عبدالله عابدی پریجایی؛ محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ حسین شعبانعلی فمی