بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران

نویسندگان

چکیده

چکیده
نوغانداری یک فعالیت جنبی روستایی است که دوره پرورش کوتاه، درآمدزایی بالا و نیاز به سرمایه‌گذاری اندک دارد. این فعالیت به دلیل شرایط اقلیمی مناسب در استان مازندران، پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه دارد. با توجه به محدودیت‌های زمین و فناوری موجود جهت افزایش تولید، یکی از مناسب‌ترین فرصت‏ها برای توسعه این صنعت، ارتقای سطح کارایی واحدهای نوغانداری است. پژوهش حاضر در پی شناخت وضعیت کارایی نوغانداران بود تا راهکارهایی مناسب برای توسعه این حرفه ارائه شود. جامعه آماری تحقیق را 1150 نوغاندار استان مازندن تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 240 نوغاندار تعیین شد. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود و نمونه‌ها به صورت تصادفی ساده از هر خوشه انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق پرسش‌نامه بود و با استفاده مدل تحلیل پوششی داده‌ها، تجزیه و تحلیل صورت گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی با فرض ثابت نسبت به مقیاس به ترتیب 727/0، 514/0 و 351/0 است.
طبقه‌بندی JEL: H21, N5, E23, Q12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Technical, Allocative and Economic Efficiency of Sericulturist in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • A. Abedi Parijani
  • M. Karim Motamed
  • M. Kavoosi Kalashami
  • H. Shabanali Fami
چکیده [English]

Abstract
Sericulture is a lateral work with rural basics which has a short growth period, high incomes and requires a small investment. This activity has frequent potentials to development because of appropriate natural conditions of Mazandaran province. Given the land and available technologies restrictions in order to production increase, one of the best ways to improve manufacturing is efficiency level promotion of sericulture units. The present study follows the sericulture grower efficiency status to suggest proper solutions in order to improve profession development. Statistical population of the study was 1150 sericulturist that sample volume was 240 sericulturist using Cochran formula. Sampling was performed as multistage cluster and samples were selected from each cluster as simple randomised. The main tool for research was questionnaire. Data analysis were conducted by DEA method. The results of study showed that technical, allocative and economic efficiency means with assuming constant to scale is 0.727, 0.514 and 0.351 respectively.
JEL Classification: H21, N5, E23, Q12
Keywords:
Data Envelopment Analysis, Sericulturist, Efficiency, Mazandaran Province