عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زیربخش زراعت) در شهرستان ملکان پرداخت. به این منظور، از 350 سرپرست خانوار بر اساس روش نمونه ‌گیری تصادفی خوشه‌ای، پرسش‌نامه تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق رگرسیون گام به گام و تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای "نزدیکی روستا تا جاده اصلی"، "تعداد محصولات زراعی کشت شده"، "مساحت اراضی دیم"، "مساحت اراضی آبی"، "مساحت باغ و قلمستان"، "مساحت اراضی بیمه شده"، "سطح پایداری اکولوژیکی" و "سطح مشارکت اجتماعی" علاوه بر تأثیر مستقیم، به‌طور غیرمستقیم هم بر سطح توسعه کشاورزی اثر گذارند. با توجه به نتایج مطالعه، یکپارچه‌سازی اراضی دیم و آبی، ترویج پایداری اکولوژیکی از طریق برنامه‌ریزی علمی، تشویق زارعان به بیمه اراضی و افزایش مشارکت کشاورزان در فعالیت‌های اجتماعی پیشنهاد شد.

طبقه‌بندی JEL: Q15

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting on Agricultural Development (the Sub-Sector of Agronomy) in Malekan County

نویسنده [English]

  • R. Saei
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to investigate factors affecting on agricultural developmental (sub-sector of agronomy) in Malekan County. For this purpose, a questionnaire was completed from 350 heads of household selected based on a cluster random sampling procedure. Stepwise regression and path analysis were used for analysis of data. The result showed that “the proximity of village to the main road”, “the number of cultivated crops”, “area of dry land”, “area of irrigated land”, “area of gardens”, “area of insured land”, “ecological sustainability level”, as well as “social participation level” have direct and indirect effects on agricultural developmental. According to the results, dry and irrigated land consolidation, promoting ecological sustainability through scientific planning, encouragement the farmers to insure arable lands, and increasing the farmers’ participation in social activities were suggested.

JEL Classification: Q15

Keywords:
Agricultural Development, Optimum Use of Land, Agriculture and Environment, Malekan