شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری در صنایع غذایی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی‌های قیمت‌گذاری
( پرمایه و نفوذی) محصولات در شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد غذایی در سطح کشور شناسایی و میزان تأثیر هر یک از این عوامل در انتخاب استراتژی‌های قیمت‌گذاری این شرکت‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه و تکمیل 127 پرسشنامه از میان خبرگان عرصه مواد غذایی کشور جمع آوری شد. اعتبار سازه‌ای و کشف و شناسایی متغیرهای پنهان با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت. اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری براساس دیدگاه پاسخ‌گویان نشان داد که نوع صنعت به لحاظ غذایی و یا غیر غذایی بودن، نوع کالا، درجه رقابت بین بنگاه‌ها و ارزش برند محصول به ترتیب پنج عامل مهم تأثیرگذار در انتخاب استراتژی هستند. به علاوه ، بر اساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی، چهار عامل شناسایی شده مشتری، رقبا، ویژگی‌های بازار و سیاست‌های دولت بیش از 67 درصد واریانس تجمعی انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری را تبیین می‌کنند. نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی تأیید کننده چارچوب نظری عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قیمت‌گذاری بود. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد، متغیرهای پنهان مشتری و ویژگی‌های بازار به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر در انتخاب نوع استراتژی قیمت‌گذاری( نفوذی / پرمایه) محصولات تولیدی در صنعت مواد غذایی می‌باشند.

طبقه‌بندی JEL: D40 ، D29

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Evaluation of Factors Influencing the Select of Pricing Strategy in Food Industry

نویسندگان [English]

  • S. Gholipour
  • A. Masoumzadeh Zavareh
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is identification of the effective factors affecting on pricing strategies' selection in food producing companies using structural equation modeling (SEM). Data were gathered by interview and questionnaire completion from 127 food industry's experts and specialists. Exploratory Factor Analysis (EFA) is used for factor analyzing of latent variables. According to the result of EFA, four factors of customer, competitors, market characteristics and government policies explain more than 67 percent of the cumulative variance of the select of pricing strategy. As a result, exploratory factor analysis could prove theoretical framework in this study. The result of path analysis show that customer and bazaar characteristics are the main factors affecting on select of pricing strategy in food industry.

JEL Classification: D29, D40

Keywords:
Pricing, Strategy, Food Producing Companies, Structural Equation Modeling